Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała w sprawie ustalenia wysokści stawek podatku od nieruchomości na 2012r.


Uchwała Nr XIV/141/11

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21 , poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620. Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, oraz z roku 2011 Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2012r.:

 1. od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
  w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,672 zł.

 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,47 zł.

 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,344 zł.

 1. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,56 zł.

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej

17,55 zł.

 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 1 m2 powierzchni użytkowej 8,20 zł.

 2. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 1 m2 powierzchni użytkowej 3,56 zł.

 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,88 zł.

 1. od budowli lub ich części:

 1. wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania i przesyłu (linie, rurociągi, przewody, sieci)

wody, ciepła oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków - od ich wartości 0,10%

 1. pozostałych - od ich wartości 2,00%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Czesław Majdak

Opracował: Mirosław Guzikiewicz

   • UZASADNIENIE

Uchwała ma na celu określenie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Goleniów w°roku 2012. Zaproponowane na rok 2012 stawki podniesione zostały do poziomu nie większego niż 80% stawek maksymalnych podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku, które to podnosi stawki o 4,2% czyli o uzyskany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Stawki od gruntów pod działalność gospodarczą i od pozostałych gruntów ze względu na wartość groszowa odpowiednio 0,67 zł i 0,34 zł za 1 m2powierzchni nie osiągają wartości 80%, bowiem wartość 0,68 zł i 0,35°zł stanowiły by odpowiednio 80,95% i 81,40% stawki maksymalnej. Różnica na dochodach po ulgach to około 261.000 zł

Treść

Stawki maksym. Min.Fin. na rok 2012

Stawki Gminy na rok 2011

Proponow. stawki na rok 2012

Wielkość stawki prop. na rok 2012 w stosunku do stawki maks. MF na 2012

Wzrost w %

Wzrost w zł.

Wartość amortyzacyjna budowli

2%

2%

2%

100,00%

0%

0

Budowle - dostarczanie ciepła, wody

2%

0,10%

0,10%

5,00%

0%

0

Budynki mieszkalne

0,7

0,53

0,56

80,00%

5,66%

0,03

Budynki pozostałe

7,36

5,64

5,88

79,89%

4,26%

0,24

Budynki na działalność gospodarczą

21,94

16,84

17,55

79,99%

4,22%

0,71

Budynki - usługi zdrowotne

4,45

4,15

3,56

80,00%

-14,22%

-0,59

Budynki na prowadzenie działalności materiałem siewnym

10,24

9,13

8,20

80,08%

-10,19%

-0,93

Grunty pod działalność gospodarczą

0,84

0,64

0,6720

80,00%

5,00%

0,032

Pozostałe grunty

0,43

0,32

0,3440

80,00%

7,50%

0,024

Pod jeziorami

4,33

3,86

3,47

80,14%

-10,10%

-0,39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Szatkowska-Włodarczyk 19-12-2011 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2011 12:27