Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007.


Uchwałą Nr XXI/95/S/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdziło nieważność uchwały w części objętej § 1 pkt 4 uchwały w zakresie stawki podatku w wysokości 1984 zł oraz 2568 zł.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2007 r. Nr 1 poz. 9

Uchwała Nr II/11/06

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 06 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na rok 2007:

  1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 352 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 472 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 681 zł

  1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

604

933

13

14

604

933

14

15

725

1.207

15

725

1.322

Trzy osie

12

17

626

966

17

19

626

966

19

21

626

966

21

23

1.043

1.500

23

25

1.070

1.665

25

1.070

1.665

Cztery osie i więcej

12

25

1.575

2.333

25

27

1.575

2.333

27

29

1.575

2.333

29

31

1.747

2.513

31

1.747

2.513

  1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1.153 zł.

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.043

1.317

18

25

1.043

1.317

25

31

1.372

1.844

31

1.491

1.984

Trzy osie i więcej

12

40

1.316

1.819

40

1.819

2.568

  1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 257 zł

  1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

257

308

18

25

308

538

25

338

593

Dwie osie

12

28

593

813

28

33

648

898

33

38

898

1.364

38

1.215

1.795

Trzy osie i więcej

12

38

714

995

38

995

1.352

7. Od autobusów:

a) do 30 miejsc siedzących 692 zł

b) powyżej 30 miejsc siedzących 1.492 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, przyczepy i naczepy będące własnością osób fizycznych i prawnych, prowadzących przy ich pomocy wyłącznie działalność rolniczą, będących podatnikami podatku rolnego.

§ 3. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe będące w posiadaniu jednostek i zakładów budżetowych Gminy i wykorzystywane wyłącznie na ich potrzeby, za wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art.8 pkt. 2, 4, 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4. Dla pojazdów wymienionych w:

  1. §1 ust.1, 3, 5, 7 obniża się stawki podatków o 50 zł., gdy wiek pojazdu jest poniżej 5 lat (rok produkcji równy lub wyższy od 2003),

  2. §1 ust. 1, 3, 7 obniża się stawki podatku o 50 zł. za posiadanie katalizatora spalin.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/465/05 Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2005r. Nr 103 poz.2127.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Zajko

Opracowała: Agnieszka Drożdżal

UZASADNIENIE

Uchwała ma na celu określenie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Goleniów w roku 2007. Zaproponowane na rok 2007 stawki wykazują wzrost w stosunku do stawek z roku 2006 o 2,5%, czyli zgodny ze wskaźnikiem inflacyjnym, a tym samym wskazaniem Rady Miejskiej zawartym w uchwale nr XLVI/559/06 z dn. 20 września 2006r. w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2006. Zwolnienia w zakresie tego podatku pozostają niezmienione.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 06-11-2009 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2009 14:23