Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/127/07 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.


Uchwała Nr XIII/127/07

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 07 listopada 2007r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.1847)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na rok 2008:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 360 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 483 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 697 zł

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

      • Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

      • Dwie osie

12

13

618

954

13

14

618

954

14

15

742

1.235

15

742

1.352

      • Trzy osie

12

17

640

988

17

19

640

988

19

21

640

988

21

23

1.067

1.535

23

25

1.095

1.703

25

1.095

1.703

      • Cztery osie i więcej

12

25

1.611

2.387

25

27

1.611

2.387

27

29

1.611

2.387

29

31

1.787

2.571

31

1.787

2.571

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1.180 zł.

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

      • Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

      • Dwie osie

12

18

1.067

1.347

18

25

1.067

1.347

25

31

1.404

1.886

31

1.525

1.981

      • Trzy osie i więcej

12

40

1.346

1.861

40

1.861

2.562

 1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 263 zł

 1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

      • Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

      • Jedna oś

12

18

263

315

18

25

315

550

25

346

607

      • Dwie osie

12

28

607

832

28

33

663

919

33

38

919

1.395

38

1.243

1.836

      • Trzy osie i więcej

12

38

730

1.018

38

1.018

1.383

7. Od autobusów:

a) do 30 miejsc siedzących 708

b) powyżej 30 miejsc siedzących 1.526 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, przyczepy i naczepy będące własnością osób fizycznych i prawnych, prowadzących przy ich pomocy wyłącznie działalność rolniczą, będących podatnikami podatku rolnego.

§ 3. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe będące w posiadaniu jednostek i zakładów budżetowych Gminy i wykorzystywane wyłącznie na ich potrzeby, za wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art.8 pkt. 2, 4, 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4. Dla pojazdów wymienionych w:

 1. §1 ust.1, 3, 5, 7 obniża się stawki podatków o 50 zł., gdy wiek pojazdu jest poniżej 5 lat (rok produkcji równy lub wyższy od 2004),

 2. §1 ust. 1, 3, 7 obniża się stawki podatku o 50 zł. za posiadanie katalizatora spalin.

§ 5. Traci moc uchwała Nr II/11/06 Rady Miejskiej z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 (Dz.Urz.Woj.Zach. z 2007r. Nr 1, poz.9).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

  • Henryk Zajko

Opracowała: Agnieszka Drożdżal

UZASADNIENIE

Uchwała ma na celu określenie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Goleniów w roku 2008. Zaproponowane na rok 2008 stawki wykazują wzrost w stosunku do stawek z roku 2007 o 2,3%, czyli zgodny ze wskaźnikiem inflacyjnym, a tym samym wskazaniem Rady Miejskiej zawartym w uchwale nr XII/112/07 z dn. 26 września 2007r. w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2008.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 06-11-2009 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2009 14:24