Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIV/143/11Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 r.w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2012.


Uchwała Nr XIV/143/11

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21 , poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620. Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, oraz z roku 2011 Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów ciążącą na osobach fizycznych posiadających psy, zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów w wysokości 45 od jednego psa.

§ 2. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowiązku opłaty w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku opłaty w ciągu roku, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek opłaty.

2. Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

3. Obowiązek opłaty wygasa z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym właściciel psa zgłosił ustanie okoliczności uzasadniających ten obowiązek.

§ 3. Nie zapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega egzekucji na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Czesław Majdak

Opracował: Mirosław Guzikiewicz

UZASADNIENIE

Opłata od posiadania psów podniesiona została w stosunku do stawki ustalonej na rok 2011
o wskaźnik 4,65% czyli 2 zł, przy stawce maksymalnej 100 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Dywan 02-01-2012 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 02-01-2012 15:02