Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/291/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.


Uchwała Nr XXII/291/08

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 19 listopada 2008r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na rok 2009:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 371 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 497 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 718

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

      • Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

      • Dwie osie

12

13

637

983

13

14

637

983

14

15

764

1.272

15

764

1.393

      • Trzy osie

12

17

659

1.018

17

19

659

1.018

19

21

659

1.018

21

23

1.099

1.581

23

25

1.128

1.754

25

1.128

1.754

      • Cztery osie i więcej

12

25

1.659

2.459

25

27

1.659

2.459

27

29

1.659

2.459

29

31

1.841

2.648

31

1.841

2.648

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1.215zł.

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

      • Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

      • Dwie osie

12

18

1.099

1.387

18

25

1.099

1.387

25

31

1.446

1.943

31

1.571

2.040

      • Trzy osie i więcej

12

40

1.386

1.917

40

1.917

2.639

 1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 271zł

 1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

      • Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

      • Jedna oś

12

18

271

324

18

25

324

567

25

356

625

      • Dwie osie

12

28

625

857

28

33

683

947

33

38

947

1.437

38

1.280

1.891

      • Trzy osie i więcej

12

38

752

1.049

38

1.049

1.424

7. Od autobusów:

a) do 30 miejsc siedzących 729

b) powyżej 30 miejsc siedzących 1.572zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, przyczepy i naczepy będące własnością osób fizycznych i prawnych, prowadzących przy ich pomocy wyłącznie działalność rolniczą, będących podatnikami podatku rolnego.

§ 3. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe będące w posiadaniu jednostek i zakładów budżetowych Gminy i wykorzystywane wyłącznie na ich potrzeby, za wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art.8 pkt. 2, 4, 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4. Dla pojazdów wymienionych w:

 1. §1 ust.1, 3, 5, 7 obniża się stawki podatków o 50 zł., gdy wiek pojazdu jest poniżej 5 lat (rok produkcji równy lub wyższy od 2005),

 2. §1 ust. 1, 3, 7 obniża się stawki podatku o 50 zł. za posiadanie katalizatora spalin.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/127/07 Rady Miejskiej z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 (Dz.Urz.Woj.Zach. z 2007r. Nr 123, poz.2353).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

  • Henryk Zajko

Opracowała: Agnieszka Drożdżal

UZASADNIENIE

Uchwała ma na celu określenie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Goleniów w roku 2009. Zaproponowane na rok 2009 stawki wykazują wzrost w stosunku do stawek z roku 2008 o 3%, czyli zgodny ze wskaźnikiem inflacyjnym.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 06-11-2009 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2009 14:24