Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 296/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży działki położonej w obrębie Łozienica


ZARZĄDZENIE Nr 296/2011

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie : rozłożenia na raty ceny sprzedaży działki położonej w obrębie Łozienica.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007, Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz.1111 Nr 223 poz. 1458 z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675 , z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281/ oraz art.70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, zm. w Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 , poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 187 poz. 1100/, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Łączna cena zbywanej nieruchomości położonej w obrębie Łozienica wynosi 16.939,56zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy), w tym cena działki wynosi 16.806zł, koszty przygotowania do zbycia wynoszą 133,56zł.

Podatek VAT od ceny działki wynosi 23% tj. 3.865,38zł (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy).

2. Powyższe kwoty płatne są w następujący sposób :

a) I rata w wysokości 20% ceny działki tj. 3.361,20 (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) plus koszty dokumentów koniecznych do dokonania zmian w księdze wieczystej tj. 133,56zł (słownie: sto trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy) oraz podatek VAT od ceny działki tj. 3.865,38zł (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy), płatne przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

b) pozostała kwota tj. 13.444,80zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy) płatna będzie w czterech ratach tj. 3 /trzy/ raty x 3.360zł (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych) i 1 /jedna/ rata x 3.364,80zł ( słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy)

pozostałe raty płatne są w następujących terminach:

  1. rata do dnia 30 czerwca 2012r.,

  2. rata do dnia 15 grudnia 2012r.

  3. rata do dnia 30 czerwca 2013r.,

  4. rata do dnia 15 grudnia 2013r.

§ 2. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Należność gminy podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Gminy, Nabywca poddaje się egzekucji, zgodnie z art.777 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. sprzedaży nieruchomości gminnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 04-01-2012 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 04-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2012 13:14