herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i Kliniska Wielkie.

 

OBWIESZCZENIE

 

o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i  Kliniska Wielkie.

 

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie uchwały  Nr XV/166/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie uchwały nr X/97/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr XII/126/11 z dnia 28 września 2011 r.  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów rozszerzającą zakres zmiany o „określenie kierunków i wskaźników  zagospodarowania terenu planowanej lokalizacji obiektu handlowego przy  ul. Puszkina w Goleniowie, oznaczonego na załączniku graficznym nr 3 „ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obecnie teren ten przeznaczony jest w Studium... pod realizację obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży wyłącznie powyżej   2000 m² . Nowe ustalenia Studium mają umożliwić inwestorowi sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego również dla obiektu handlowego o powierzchni poniżej 2000 m².

 

 

Uchwały wraz z załącznikami znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. 206.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmian studium i planów miejscowych w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail:ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2012 r.

 

                                                                                                   Burmistrz Gminy Goleniów

                                                                                                   Robert Krupowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 18-01-2012 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 18-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2012 13:33