Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 17 /2012 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów w roku 2012


Zarządzenie Nr 17 /2012

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 26 stycznia 2012

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów w roku 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011r. Nr 171 poz. 1016), oraz art. 4 ust. 2 Uchwały Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 11 stycznia 2012, poz. 25)

zarządza się co następuje:

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów w roku 2012.

2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów w roku 2012 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów określa Uchwała Nr XIV/154/11Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 11 stycznia 2012, poz. 25)

4. Na realizację zadania z zakresu dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów w roku 2012 przeznacza się środki finansowe w wysokości 824.000 zł (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące) z tego:

a) 412.000 zł (50% wszystkich środków) na zadania obejmujące dyscypliny gier zespołowych,

b) 263.680 zł (32 % wszystkich środków) na zadania obejmujące wspieranie dyscyplin sportów indywidualnych,

c) 74.160 zł (9% wszystkich środków) na wsparcie klubów sportowych uzyskujących osiągnięcia sportowe we wszystkich dyscyplinach sportowych udokumentowane w postaci punktów w klasyfikacji sportowej klubów prowadzonej przez ministerstwo merytorycznie odpowiedzialne za sprawy sportu,

d) 74.160 zł (9% wszystkich środków) na stypendia sportowe dla zawodnika klubu uprawiającego dyscyplinę olimpijską, który:

- zajął miejsce od I do IV - indywidualnie lub w drużynie, w mistrzostwach kraju,

- brał udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy lub odpowiednich imprezach dla osób niepełnosprawnych.

5. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Załącznik do Zarządzenia Nr 17 /2012

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 26 stycznia 2012

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu

przez Gminę Goleniów w roku 2012

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW


Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta UGiM Goleniów przy Pl. Lotników 1 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10 lutego 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego).Wnioski złożone po 10 lutym 2012 roku nie zostaną rozpatrzone.
Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres klubu sportowego, z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów w roku 2012”), na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej: www.goleniow.pl, www.bip.goleniowl.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (pokój nr 303).


II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do działania w imieniu klubu, następujących dokumentów:

1)   aktualny wypis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2)   aktualną licencję klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,

3)   pisemne oświadczenie o nie prowadzeniu przeciwko klubowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji, egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego i administracyjnego,

4)   pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem podatków wobec Urzędu Skarbowego, opłat oraz składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

5)   pisemne oświadczenie o nie działaniu dla osiągnięcia zysku.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA


1. Dofinansowanie może uzyskać klub sportowy tj. stowarzyszenie kultury fizycznej, uczniowski klub sportowy, klub sportowy funkcjonujący w formie spółki prawa handlowego, niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, mający swą siedzibę na terenie Gminy Goleniów, który uczestniczący w rozgrywkach organizowanych przez odpowiednie związki sportowe.

2. Zasady udzielania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów określa Uchwała Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów

2. Rozpatrzenia i oceny wniosków o udzielenie dofinansowania dokonuje Burmistrz Gminy Goleniów.

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW


Burmistrz Gminy Goleniów rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości wykaz klubów sportowych, którym udzielone zostało dofinansowanie w terminie do dnia 16 lutego 2012 r.

V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy
3. Klub sportowy zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów


VI. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ GOLENIÓW


Na realizację zadań z zakresu finansowania sportu przez Gminę Goleniów w ramach realizacji Uchwały Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów przeznacza się w budżecie Gminy Goleniów na roku 2012 środki finansowe w wysokości 824.000 zł (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące) z tego:

a) 412.000 zł (50% wszystkich środków) na zadania obejmujące dyscypliny gier zespołowych,

b) 263.680 zł (32 % wszystkich środków) na zadania obejmujące wspieranie dyscyplin sportów indywidualnych,

c) 74.160 zł (9% wszystkich środków) na wsparcie klubów sportowych uzyskujących osiągnięcia sportowe we wszystkich dyscyplinach sportowych udokumentowane w postaci punktów w klasyfikacji sportowej klubów prowadzonej przez ministerstwo merytorycznie odpowiedzialne za sprawy sportu,

d) 74.160 zł (9% wszystkich środków) na stypendia sportowe dla zawodnika klubu uprawiającego dyscyplinę olimpijską, który:

- zajął miejsce od I do IV - indywidualnie lub w drużynie, w mistrzostwach kraju,

- brał udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy lub odpowiednich imprezach dla osób niepełnosprawnych.

Zastrzega się prawo odwołania naboru wniosków oraz przesunięcia terminu składania wniosków, a także jego unieważnienia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Przemysław Joppek 26-01-2012 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Joppek 26-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2012 13:50