herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Miękowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko OBEJMUJĄCEGO TEREN DZIAŁKI NR 594/6 I CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 594/5

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Miękowo  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

OBEJMUJĄCEGO TEREN DZIAŁKI NR 594/6 I CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 594/5

 

Na podstawie art.17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały   Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 09 marca 2011 r.  a także art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227, z późniejszymi zmianami)

 

            zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Miękowo oraz prognozy oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko obejmującego teren działki nr 594/6 i część działki nr 594/5 w dniach:

 

od 21.05.2012r. do 20.06.2012r.

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Goleniowie, Plac Lotników 1 w pok. nr 206  w godz. od 8ºº do15³º.

 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.06.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie  w sali konferencyjnej o godz. 12ºº.

 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu czy prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi do wyłożonych dokumentów.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokółu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e-mail: ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2012r.

 

 

                                             

Informacja telefoniczna: 91 46 98 232

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 10-05-2012 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2012 12:10