herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO (rodzaj zadania publicznego) - HANZA MUZYCZNA 2012 -