Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds ochrony środowiska w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie


BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

 • OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora ds ochrony środowiska

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej a także innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego

  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych

  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

  4. nieposzlakowana opinia

  5. wykształcenie wyższe o profilu ochrona środowiska lub średnie o kierunku ochrona środowiska z minimum trzyletnim stażem pracy związanym z ochroną środowiska - preferowane wyższe o kierunku ochrona środowiska

2. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska,

  2. znajomość obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej,

  3. bardzo dobra obsługa komputera (Word, Exel, Internet),

  4. znajomość gatunków drzew i krzewów,

  5. dobra orientacja w terenie.

Do udziału w naborze zapraszamy osoby niepełnosprawne.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV)

  2. list motywacyjny

  3. oświadczenie o niekaralności,

  4. kserokopie świadectw pracy,

  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

  6. referencje

  7. dokument poświadczający wykształcenie

  8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

4. Zakres czynności na zajmowanym stanowisku:

 1. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przekazanych organom gminy, wynikających w szczególności z :

- ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w tym m.in. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

- ustawy o ochronie przyrody , w tym m.in. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, naliczanie kar oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów,

- ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym m.in. kontrola w zakresie usuwania odpadów, stosowania postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, wydawanie decyzji nakazujących przyłączenie posesji do istniejącej kanalizacji, nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania,

- ustawy o ochronie zwierząt, w tym m.in. zadań własnych gminy z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

- ustawy prawo górnicze i geologiczne, w tym m.in. opiniowanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, opiniowanie planów ruchów zakładów górniczych,

- ustawy prawo ochrony środowiska,

- innych ustaw i przepisów wykonawczych;

 1. prowadzenie działań w celu usunięcia z terenu gminy wyrobów zawierających azbest;

 • udział w oględzinach i interwencjach z zakresu ochrony środowiska, kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie wprowadzania szkodliwych i uciążliwych substancji do środowiska,

 • przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń dotyczących negatywnego oddziaływania na środowisko,

 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu wniosków i decyzji wymagających udziału społeczeństwa wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

 • organizowanie corocznej akcji „Sprzątanie Świata” i innych o charakterze proekologicznym,

 • uczestniczenie w edukacji ekologicznej w szkołach oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,

 • występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,

 • występowanie do instytucji zewnętrznych w sprawie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska,

 • inicjowanie prawnych form ochrony przyrody w stosunku do istniejących obiektów przyrodniczych;

 • wykonywanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska oraz w ramach obowiązków z zakresu statystyki publicznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds ochrony środowiska w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w terminie do dnia 20.08.2012 do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz. 1458)”.

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleniow.pl) oraz pod numerem telefonu 91- 46 98 240.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 08-08-2012 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Rudnicka 08-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2012 11:55