Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Henkelman Irena

 

Lp. Data i miejsce zgłoszenia Treść interpelacji, wniosku lub zapytania Odpowiedź
1 30.10.2012 r. XXV sesja RM Zwracam się z ogromną prośbą o naprawienie dziury, która znajduje się na jezdni przy ul. Sadowej. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
  13 listopada 2012 r.
WGG.0003.300.2012.KG
2 30.10.2012 r. XXV sesja RM Chciałam się przypomnieć z kwestią chodnika przy ul. Sadowej. Naprawdę ciąg pieszy, który tam jest, to urąga chodnikowi, który znajduje się w granicach miasta. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
  13 listopada 2012 r.
WGG.0003.300.2012.KG
3 20.11.2012 r. Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Radna wniosła o zorganizowanie spotkania w celu podjęcia próby porozumienia, w którym udział wzięliby mieszkańcy wsi Żdżary, przedsiębiorca z fermy Futrex, Panowie Burmistrzowie oraz radni, jeżeli byłaby taka wola.  
4 20.11.2012 r. Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Radna poinformowała, że dzwoniła do UGiM i starała porozumieć się z Panią, która odpowiada za oświetlenie i uzyskała informację, że była składana interpelacja przez Pana Waldemara Ogrodniczaka w przedmiocie oświetlenia Szkoły Muzycznej. Problemem jest brak oświetlenia tego terenu. Pani ta wskazywała na okoliczność, że na terenie Starostwa Powiatowego są jakieś latarnie, które mogłyby ewentualnie oświetlić to miejsce. Zapytała, czy byłaby możliwość porozumienia się i wypracowania porozumienia, żeby ta droga była oświetlona. Chodzą tam małe dzieci i stwarza to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
17 grudnia 2012 r.
WGG.0003.29.2012.SG
5 19.12.2012 r. Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
W nawiązaniu do pisma Beaty Nawrot w sprawie nieczystości płynnych wylewanych przez Państwo Jelińskich, wniosła o przygotowanie informacji, czy Gmina podjęła działania w tej sprawie i jak wygląda stan faktyczny. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
07 stycznia 2013 r.
WPNS.0003.2.2013.JC
6 19.12.2012 r. XXVII sesja RM Radna złożyła wniosek na piśmie. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
04 stycznia 2013 r.
WAS.0003.2.2013.EG
7 30.01.2013 r. XXVIII sesja RM W dniu 06 stycznia 2013 r. w zimowe popołudnie odbył się przepiękny koncert kolęd w naszym Goleniowskim Domu Kultury. Pan Waldemar Ogrodniczak, również Pan Wojciech Maciejewski, czynnie uczestniczyli, przepraszam jeśli kogoś nie wymienię, aczkolwiek zainteresowanie było ogromne. Niestety część Goleniowian nie mogła skorzystać z tej propozycji, ponieważ sala koncertowa w Goleniowskim Domu Kultury ma ograniczoną liczbę miejsc. Z tego właśnie miejsca, jako interpelacja, zwracam się do Pana Burmistrza, również Wysokiej Rady, aby jednak zastanowić się i uznać, że Goleniowski Dom Kultury jest miejscem wyjątkowym, które odgrywa tutaj kapitalną rolę w naszym środowisku. Dlatego Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, zwracam się z gorącą prośbą o wspólne wypracowanie, korzystając z pracy Społecznej Rady Kultury, o zajęcie stanowiska, stworzenia koncepcji i co dalej, jeżeli chodzi o tą przestrzeń. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
07 lutego 2013 r.
WE.0003.3.2013.PJ
8 30.01.2013 r. XXVIII sesja RM Zwrócili się do mnie mieszkańcy, więc przekazuję pytanie. Czy planowana jest kampania reklamowa, informacyjna, w przedmiocie pozyskania przez mieszkańców pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ? Chodzi głownie o wspólnoty mieszkaniowe, czy lokale komunalne. Jakie plany w tym przedmiocie i czy już są podjęte decyzje, w jaki sposób będzie to uregulowane ? Odpowiedź udzielona pismem z dnia
18 lutego 2013 r.
WPNS.0003.9.2013.KS
9 30.01.2013 r. XXVIII sesja RM Czy tablica budowlana przy Bibliotece jest jeszcze aktualna i konieczna, czy remont ul. Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów został zakończony ? Odpowiedź udzielona pismem z dnia
11 lutego 2013 r.
WGG.0003.345.2013.KG
10 20.02.2013 r. Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radna poprosiła o interwencję na ul. Sadowej, w związku z nieprawidłowym parkowaniem samochodów przez funkcjonariuszy publicznych. Należałoby zwrócić się do władz Zakładu Karnego, aby znalazł miejsce z przeznaczeniem na stworzenie parkingu. Parkowanie samochodów w sposób jaki się tam odbywa zagraża bezpieczeństwu przechodzących tam osób oraz doprowadził do zniszczenia chodnika, który wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
06 marca 2013 r. WGG.0003.7.2013.KG
11 27.02.2013 r. XXIX sesja RM Chciałam złożyć interpelacje w przedmiocie, czy jest realizowany w Gminie Goleniów Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz jakiej jakości do naszych domów jest dostarczana woda w porównaniu z normami europejskimi ? Wskazuję, iż Rada Miejska w Goleniowie nie zaakceptowała kolejnej podwyżki odbioru ścieków komunalnych oraz kosztów usług związanych ze zbiorowym dostarczeniem wody i w tych okolicznościach rażąco drogich usług Goleniowskich Wodociągów proszę o wyczerpującą odpowiedź. Podstawowym instrumentem wdrażania postanowień dyrektywy europejskiej jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Celem programu przez realizację ujętych w nim inwestycji jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków. W tym kontekście chciałam również zapytać, kiedy i czy będzie położona kanalizacja sanitarna w miejscowościach Miękowo, Niewiadowo, Żółwia Błoć ? Wskazując, iż pozwolenie na budowę zostało wydane w roku 2009 i jeżeli ta realizacja nie będzie teraz przeprowadzona, będzie wiązało się to z dodatkowymi kosztami. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
12 marca 2013 r. GWiK/3573/DT/2013
12 27.02.2013 r. XXIX sesja RM Druga interpelacja w przedmiocie zadań związanych z kulturą. W dniu 16 lutego 2013 r. w zimowe popołudnie odbył się przepiękny koncert charytatywny na rzecz Oliwi Frost. Z tego miejsca chciałam naprawdę bardzo serdecznie podziękować. Duża część Wysokiej Rady, również Pan Burmistrz, przepiękne wykonanie piosenki Pana Bogusława Meca. Naprawdę ogromne wrażenia, łzy i to było niesamowite spotkanie. Niestety część Goleniowian nie mogło skorzystać z tej oferty, ponieważ sala koncertowa w Goleniowskim Domu Kultury ma ograniczoną liczbę miejsc i część widzów stała w przejściu i nie mogła w komfortowych warunkach  uczestniczyć w tym naprawdę cudownym przedsięwzięciu. Uważam, że są różne działania, natomiast chciałam tutaj przywołać zapisy aktów prawnych, które regulują kwestię kultury i zadań z nią związanych. Art. 6 Konstytucji mówi, że „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”. Art. 73 Konstytucji mówi, że „Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury”. Przywołam także zapis Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 271 „Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie do nauki i korzystania z jego dobrodziejstw. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnej i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej”. Zapoznałam się z paktem dla kultury i prosiłabym o pochylenie się również w tej przestrzeni. Interpelacja jest w kierunku ponowienia mojej prośby o uznanie roli, jaką odgrywa kultura i sztuka w rozwoju naszej gminy poprzez autentyczne zwiększenie wydatków na kulturę i podjęcie skutecznych działań w celu udostępnienia sali widowiskowej większej liczbie osób. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
06 marca 2013 r. WE.0003.6.2013.PJ
13 27.02.2013 r. XXIX sesja RM Trzecia interpelacja, ponieważ zapoznałam się z założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jest światło, Rząd pracuje, nie wiem na ile to się spełni, ale myślę, że wszyscy czekamy na dotację ze strony Państwa. Od 01 września 2016 r. wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą miały zapewnione wychowanie przedszkolne. Tym samym Polska uzyska wskaźnik upowszechniania edukacji przedszkolnej na poziomie porównywalnym z innymi krajami Unii Europejskiej, czyli 90 %. Już w roku 2013 przyjmuje się, że od 01 września 2013 r. za 6 i 7 godzinę rodzice zapłacą po złotówce. Natomiast będzie się to łączyłoz obowiązkiem zapewnienia miejsc w przedszkolach dla poszczególnych grup wiekowych i samorząd będzie otrzymywał dotację na każdego przedszkolaka w wieku od 2 do 5 lat bez względu na czas jego pobytu w placówce. Chodzi o to, czy faktycznie nasze przedszkola będą przygotowane na przyjęcie dzieciod 2 do 5 lat w najbliższej przyszłości ? Odpowiedź udzielona pismem z dnia
06 marca 2013 r. WE.0003.7.2013.PJ
14 27.03.2013 r. XXX sesja RM Chciałam bardzo podziękować Panu Burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi za odpowiedź w sprawie uznania roli kultury i sztuki w naszej gminie. Mając na uwadze fakt, że środki, które zostały przeznaczone w budżecie na rok 2013 są niewystarczające, zwracam się z wnioskiem zarówno do Wysokiej Rady, jak i do organu wykonawczego, aby w budżecie na 2014 rok, w dziale 921, wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe wynosiły 4 %. Dlaczego taki apel ? Dlatego, że obywatele kultury i pakt dla kultury idzie w tym kierunku, żeby jednak nie tylko deklaracją słowną, że uznaje się rolę kultury i sztuki w naszej gminie, ale również zaangażowaniem właściwych środków finansowych wkomponować się w politykę państwa. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
05 kwietnia 2013 r. WE.0003.9.2013.PJ
15 17.04.2013 r. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radna wniosła o dostarczenie harmonogramu według, którego ma być sprzątane miasto po okresie zimowym. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
10 maja 2013 r. WGG.0003.15.2013.EM
16 24.04.2013 r. XXXI sesja RM Zgłosili się do mnie rodzice, którzy kwestionują bezpieczeństwo na placach zabaw. 26 września 2012 r. przedstawiono stan techniczny gminnych placów zabaw. I takie pytanie – co zrobiliśmy, co możemy zrobić, jakie są plany w tym przedmiocie ? Odpowiedź udzielona pismem z dnia
29 kwietnia 2013 r. WGG.0003.375.2013.KG
17 29.05.2013 r. XXXIII sesja RM Chciałam złożyć wniosek w przedmiocie wizerunku miasta, czyli bieżące sprzątanie musi być wykonane. Wnioskuję o większe kosze i mówię tu o ul. Wąskiej. Sukcesywnie wykonuję telefony, żeby zostało to uprzątnięte, kiedy będą znowu wyczyszczone kosze. Chodzi o to, że jest to piękna aleja, gdzie raz na jakiś czas opróżniane są malutkie kosze i dokoła robi się naprawdę śmietnik. Idąc dalej, również Planty. Rozumiem, że jest remont, natomiast to nie zwalnia z uprzątnięcia bieżącego, dlatego, że rzutuje to na estetykę i świadczy o nas wszystkich. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
12 czerwca 2013 r. WGG.0003.393.2013.KG
18 29.05.2013 r. XXXIII sesja RM Do mojej skrzynki internetowej został złożony wniosek inicjatywy „Goleniowskie Szachy”. Chciałam z całego serca poprzeć ten wniosek i zapytać się, czy faktycznie wnioskowane tu działania zostaną podjęte ? Odpowiedź udzielona pismem z dnia
12 czerwca 2013 r. WGG.0003.393.2013.KG
19 26.06.2013 r. XXXIV sesja RM Chciałam zgłosić wniosek w imieniu mieszkańców i konsumentów w sprawie obniżenia stawek za odbiór odpadów komunalnych. Celem działania Gminy, Rady Miejskiej oraz Burmistrza jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Wspólnota, jaką tworzą mieszkańcy Gminy Goleniów, oczekuje współdziałania Pana Burmistrza oraz Rady Miejskiej w Goleniowie w jej racjonalnym i harmonijnym rozwoju (§ 6 Statutu Gminy Goleniów). Dzisiaj obowiązujące stawki nie są akceptowane przez mieszkańców oraz konsumentów – 18 zł i 14,03 zł. Gdy procedowaliśmy uchwałę przywoływałam, że w innych gminach – Śrem, Gryfino, Sosnowiec, stawki są o wiele mniejsze, gdzie średnia arytmetyczna wynosiła o 30 % niżej niż w naszej gminie. Mieszkańcy Gminy Goleniów są oburzeni tak drogą opłatą i zgłaszają liczne postulaty, które polegają na żądaniu obniżenia kosztów usługi za odbiór odpadów komunalnych. Przetarg zorganizowany na odbiór odpadów komunalnych jest już rozstrzygnięty. Nie wiem, czy to jest oficjalna informacja, natomiast z taką informacją się spotkałam. Mając na uwadze dobro wspólnoty samorządowej, zaspakajanie zbiorowych potrzeb tej naszej wspólnoty oraz konsultacje społeczne (opinie mieszkańców, konsumentów) zgłaszam interpelację w przedmiocie obniżenia opłat za odbiór odpadów komunalnych o 30 %. Proponowane kwoty opłat za odbiór odpadów komunalnych, to 14 zł za zmieszane i 8 zł za selektywnie zbierane. Przywołuję zapis ustawy – zgodnie z art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gminy są obowiązane uzyskać poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następnej frakcji odpadów komunalnych, data jest 31 grudnia 2020 r., powinny to być: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo; do 2020 r. 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegającym biodegradacji, które zostaną przekazane do składowiska odpadów. Ustawodawca już do 16 lipca, czyli niedługo, za parę tygodni, wskazał, że obowiązkiem gmin jest selektywna zbiórka, gdzie nie więcej niż 50 % wagowo muszą być odpady ulegające biodegradacji. Chciałam zapytać, jak my sobie z tym poradzimy, jeżeli ceny nie są motywujące ? Odpowiedź
20 26.06.2013 r. XXXIV sesja RM Drugi wniosek dotyczy zmiany liczby frakcji gromadzonych odpadów w sposób selektywny. Opłata za odpady gromadzone selektywnie wynosi 14,03 zł, a za zmieszane 18 zł, więc różnica wynosi 3,97 zł. Z przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami, mówię tu o sowich sąsiadach, osobach, które zgłaszają się do Biura Rzecznika, większość mówi, że nie jest zainteresowana selektywną zbiórka odpadów komunalnych, wskazując, iż im się nie opłaca selektywnie gromadzić odpady przy różnicy 3,97 zł. Są to argumenty, które należy z całym szacunkiem uwzględnić. Mieszkańcy wskazują na brak szczególnej motywacji finansowej. Różnica w cenie 3,97 zł nie rekompensuje znacznego wysiłku związanego z selektywnym gromadzeniem odpadów komunalnych. Często słyszałam argumenty, że „mi się to nie opłaca”. W okolicznościach aktualnie prowadzonej od wielu lat selektywnej zbiórki odpadów, moi sąsiedzi posiadają kompostowniki, gromadzą pety, papier, butelki, dzisiaj zaprzestaną tego działania. Ustawodawca regulując prawa i obowiązki mieszkańców związane z gromadzeniem odpadów komunalnych zagwarantował prawo wyboru, ale jest w tym też konieczne współdziałanie gminy przez uchwalanie prawa, które również będzie realizował cel ustawy. Gmina Goleniów, Rada Miejska, Burmistrz, regulując kwestię opłat w prawie miejscowym winna w większym stopniu zmotywować mieszkańców poprzez ukształtowanie cen opłat w sposób wyraźny i opłacalny, argumentacja ceną. Celem wyraźnym ustawodawcy było klarowne zmotywowanie obywateli do gromadzenia masy odpadów w sposób selektywny. Przywołam znowu ten argument, że obowiązkiem gminy jest, aby do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej odpadów ulegających biodegradacji niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych trafiło do wysypiska. Wolą ustawodawcy było więc zmotywowanie oraz przekonanie społeczeństwa, obywateli, do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Również obowiązek nasz, czyli Rady Miejskiej i Pana Burmistrza, do harmonijnego tworzenia prawa miejscowego. W uregulowaniu prawnym, obowiązującej uchwale w Gminie Goleniów, brakuje znacznej różnicy w cenach opłat (18 zł oraz 14,03 zł), które mogłyby w sposób istotny zmotywować, przekonać, zachęcić większą liczbę mieszkańców do gromadzenia odpadów w sposób selektywny. Jako radna Rady Miejskiej w Goleniowie wnoszę o zmianę cen opłat w sposób następujący. W uchwalonej deklaracji powinna ulec zmianie cena opłat: w pkt. 7.1b – nie 14,03 zł, ale 8 zł w przypadku odpadów gromadzonych i odbieranych selektywnie;  w pkt. 7.1c – nie 18 zł, ale 14 zł w przypadku odpadów zmieszanych. Odpowiedź
21 26.06.2013 r. XXXIV sesja RM Następny wniosek dotyczy zmniejszenia frakcji odpadów, np. na trzy lub cztery frakcje opadów. Dzisiaj mamy w regulaminie sześć frakcji. Powoduje to wiele wątpliwości i trudności dla osób, które złożyły deklarację i wolę gromadzenia odpadów w sposób selektywny. Odpowiedź
22 26.06.2013 r. XXXIV sesja RM Radna złożyła pytania i wnioski na piśmie. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
04 lipca 2013 r.
WPNS.0003.20.2013.KS
23 21.08.2013 r.  Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radna poprosiła o przedstawienie informacji dlaczego monitoring miejski nie działa, z czego to wynika i kto jest odpowiedzialny za dzisiejszy stan tego systemu. Dlaczego po raz kolejny środki publiczne muszą być przekazane na tą inwestycję.  
24 21.08.2013 r.  Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radna zaapelowała również o wypracowanie koncepcji i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do stworzenia centrum kultury. Należy podjąć działania integrujące i wspierające środowisko związane z domem kultury.  
25 21.08.2013 r.  Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
W piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Goleniowie, który wskazuje iż w uchwale Nr XXXI/359/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów został zawarty nieprawidłowy zapis, w związku z tym radna wniosła o przygotowanie ekspertyzy prawnej w tym temacie. Radna zapytała również czy Burmistrz podejmie działania w tej sprawie.  
26 21.08.2013 r.  Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radna nawiązała do listu mieszkańca, który ukazał się w ostatnim wydaniu Gazety Goleniowskiej, który wskazał na wiele nieprawidłowości przy odbiorze odpadów z terenu nieruchomości. W związku z tym poprosiła o wskazanie jakie sankcje i odpowiedzialność poniesie spółka PGK za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych przez gminę. Dodatkowo poprosiła o przedstawienie informacji ile osób złożyło deklaracje, jak wygląda kwestia odbioru odpadów, harmonogramów w jakim % zostało to wykonane prawidłowo a w jakim nie. Zapytała także jakie sankcje będą stosowane w przyszłości jeśli ta sytuacja się nie poprawi.  
27 18.09.2013 r.  Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radna wniosła o zamontowanie w mieście urządzeń z darmowymi torebkami na psie odchody.  
28 18.09.2013 r.  Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radna wniosła oopinię prawną w kwestii danych osobowych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  
29 30.10.2013 r.  XXXVII sesja RM W kontekście wcześniejszych dokumentów i informacji, która została przedstawiona, zwracam się z prośbą o takie upodmiotowienie społecznych rad, mam tutaj na myśli Radę Kultury, Sportu, Gospodarczą, do autentycznej partycypacji w sprawowaniu władztwa administracyjnego. Chodzi mi przede wszystkim o konsultacje. Pan Burmistrz tutaj bardzo przekonywująco przedstawił nam koncepcję budowy węzła komunikacyjnego w Goleniowie. Dlatego myślę, że nie tylko radni, ale również Rady, które mają tu swoją rolę i funkcję, powinny mieć prawo głosu w przedmiocie konsultacji, również konsultacji, jeżeli chodzi o środki finansowe przeznaczone na zgodne z właściwością zadanie. Kontynuując i tutaj konsekwentnie realizując swoje poglądy pragnę wskazać, iż dzisiaj wymaga się od społeczeństwa przejścia od gospodarki reprodukcyjnej, przemysłowej, do innowacyjnej oraz kreatywnej. Pragnę w związku z tym nadal wskazywać i zabiegać o odpowiednie środki na kulturę, zagwarantowane w budżecie na 2014 r. W polityce budowy infrastruktury w naszym mieście bardzo dużo się zadziało. Natomiast nie możemy zapominać o właściwych, odpowiednich środkach na politykę kulturalną. Dlatego podtrzymuję swoją propozycję i proszę o głębokie rozważenie propozycji 4 % budżetu na zadania związane z kulturą i dziedzictwem narodowym.  
30 30.10.2013 r.  XXXVII sesja RM Zwracam się do Pana Burmistrza, ale również do Wysokiej Rady. Chodzi o skargi składane w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby do organu władzy publicznej. Często Komisja Rewizyjna, mówię też z punktu własnego doświadczenia, wykonuje tutaj potężną pracę, dlatego chciałam podziękować z tego miejsca Panu Przewodniczącemu za trud, jeżeli chodzi o te zadania, funkcję kontrolną. Chodzi o to, kiedy skarga okazuje się zasadna, wówczas jest obowiązek poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Moja prośba polega na tym, żeby radni również tą informację otrzymywali.  
31 30.10.2013 r.  XXXVII sesja RM Zgłosił się do mnie mieszkaniec, że stan prac na targowisku budzi niepokój. Dlatego prosi o zabezpieczenie placu dla pieszych.  
32 30.10.2013 r.  XXXVII sesja RM Trzeci wniosek też w sprawie tej inwestycji. Czy w budżecie będzie wiadomo, jakie będą koszty związane z prawidłowym utrzymaniem tego przedmiotu ?  
33 30.10.2013 r.  XXXVII sesja RM Powstał w PGK punkt selektywnego zbierania odporów komunalnych. Są to różne frakcje – szkło, zużyte baterie, sprzęt elektryczny, odpady wielkogabarytowe. Porosiłabym o wskazanie, jakie to są ilości od 01 lipca. Czy jest w związku z tym prowadzona ewidencja odpadów, czy jest również tzw. karta magazynowa ? W momencie, kiedy mieszkaniec oddaje jakiś zużyty sprzęt elektroniczny, czy pozyskuje jakiś dokument, że taki sprzęt został od niego odebrany ? W okolicznościach, kiedy to są odbiory płatne, czy jest jakaś forma pokwitowania ?  
34 30.10.2013 r.  XXXVII sesja RM Ostatni wniosek dotyczy rozjechanego pobocza, jak się zjeżdża z przejazdu od strony Nowogardu w ul. Grenadierów. Tiry objeżdżając miasto skręcają tam i notorycznie rozjeżdżane jest pobocze. Proszę o naprawę.  
35 18.12.2013 r.  XL sesja RM Cały czas mam nadzieję, że jednak korespondencja, wnioski, interpelacje, w jakiś sposób rzetelny będą realizowane i doczekamy się tutaj profesjonalnych odpowiedzi. Niestety ubolewam, ale to co dzisiaj dostałam w swojej skrzynce, czyli odpowiedź na wniosek zgłoszony na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie z dopiętą odpowiedzią ze Starostwa Powiatowego, dotyczyło to rozjechanego pobocza przy ul. Grenadierów przy skręcie od ul. Nowogardzkiej. Tam jest studzienka i w związku z tym, że jednak przy ul. Metalowej jest prowadzona działalność gospodarcza i samochody ciężarowe o dużej pojemności wjeżdżają właśnie od strony ul. Nowogardzkiej, spowodowało, że naprawdę jest to pobocze rozjechane. Pismo ze Starostwa Powiatowego wskazuje w odpowiedzi, że za bieżące utrzymanie ul. Grenadierów odpowiada Gmina Goleniów zgodnie z porozumieniem z 1999 r. i dalej sprawa jest nie naprawiona, że tak powiem. Państwo występujecie do podmiotu, który nie czuje się odpowiedzialny. Trudno znaleźć tutaj, kto jest faktycznie odpowiedzialny. Może nikt ? A stan jest fatalny.  
36 18.12.2013 r.  XL sesja RM Proszę o przedstawienie informacji, ile w Gminie Goleniów pracowników, zarówno w Urzędzie jak i jednostkach organizacyjnych, jest zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych. Dlaczego takie pytanie ? Dlatego, że wiele osób nie ma możliwości świadczenia pracy i nabycia w związku z tym świadczeń. Chciałabym zobaczyć i dowiedzieć się, jak to wygląda w urzędach publicznych.  
37 18.12.2013 r.  XL sesja RM Jak Urząd realizuje obowiązek zatrudniania osób niepełnosprawnych ? Czy te osoby są zatrudnione, ile tych osób jest ?  
38 22.01.2014 r.  wspólne posiedzenie komisji Radna poprosiła o zdyscyplinowanie podmiotów odpowiadających za odśnieżanie chodników oraz zabezpieczenie rond w mieście. Poprosiła o zabezpieczenie ul. Konstytucji 3-go Maja, która jest głównym ciągiem pieszym w mieście.  
39 29.01.2014 r.  XLI sesja RM Radna złożyła pytania na piśmie.  
40 17.02.2014 r. Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Radna powiedziała, że zostało przeprowadzonych wiele inwestycji na terenie miasta, zostały wykonane nowe chodniki oraz ulice, ale widoczny jest ciągle bród na terenie miasta. W związku z powyższym radna wniosła o zorganizowanie ekipy, która codziennie uprzątałaby miasto.  
41 26.03.2014 r.  XLIII sesja RM Chcę przywołać art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, który stanowi: „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku”. W dniu 31 stycznia 2014 r. GUS przedstawił publikację „Warunki życia rodzin w Polsce”. To najmłodsi w naszym kraju najbardziej narażeni są na ubóstwo. Oni najbardziej cierpią z powodu niedostatków. Szczególnie dotyczy to rodzin wychowujących więcej dzieci. Dane te są naprawdę zatrważające. Wynika z nich np., że ponad pół miliona dzieci nie dojada, bo ich rodziców nie stać, by zapewnić im przynajmniej co drugi dzień posiłek z mięsa, drobiu, ryby lub odpowiednika wegetariańskiego. Nie stać ich także, aby przynajmniej kilka razy w tygodniu kupić świeże owoce lub warzywa. Zatrważający jest fakt, że wiele dzieci nie ma dostępu do dentysty i specjalistów. Dane za 2012 r. „Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w Powiecie Goleniowskim” wskazuje, iż na 12511 osób, aż 66 % dzieci ma problemy zdrowotne. Mówię tu o młodzieży, czyli szkołach podstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych, zawodowych, również o szkole specjalnej. Jeżeli chodzi o miasto Szczecin, przywołuję argumenty dlatego, żeby tutaj zasugerować, że Konstytucja nakłada na nas obowiązki również jako na samorząd. Jeżeli chodzi o miasto Szczecin, to dzieci w wieku do 3 lat mają w 56 % zdiagnozowaną próchnicę, a u młodzieży w wieku do 12 lat, to już 73 %. Z powody biedy w Rzeczypospolitej Polskiej aż 530 tys. dzieci nie chodzi do specjalistów. Dlatego mając na uwadze trudną sytuację dzieci i młodzieży w Gminie Goleniów wzywam, proszę Wysoką Radę oraz Pana Burmistrza, abyśmy wspólnie zastanowili się, jak rozwiązać problem, jeżeli chodzi o opiekę dentystyczną, bo za kilka lat naprawdę wielu z nas może nie mieć zębów.  
42 26.03.2014 r.  XLIII sesja RM Radna złożyła pytania na piśmie.  
43 26.03.2014 r.  XLIII sesja RM Radna złożyła pytania na piśmie.  
44 22.04.2014 r. Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Radna wniosła o wycinkę suchych drzew na ul. Konstytucji 3-go Maja.  
45 22.04.2014 r. Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Radna wniosła o naprawienie tablicy do kosza na boisku na ul. Wolińskiej.  
46 29.04.2014 r.  XLIV sesja RM W mediach pojawiła się informacja, myślę tu o „Gazecie Goleniowskiej”, że będzie przeprowadzony w Urzędzie audyt. Chciałam zapytać, czy audytor został wybrany, w jakim zakresie będzie przeprowadzone badanie i prosiłabym o wyniki.  
47 29.04.2014 r.  XLIV sesja RM Chciałabym zainicjować proces, może dzisiaj jeszcze przedwcześnie, ale chciałam wskazać na potrzebę, żeby w Gminie Goleniów, w tak mocnej gminie pod względem różnych realizacji, różnych zadań, przy ogromnym szacunku dla działania lokalnej grupy, która wspiera obszary wiejskie, marzeniem jest, żeby przy Gminie Goleniów powstał taki inkubator przedsiębiorczości, w którym drobny przedsiębiorca mógłby przyjść, mikro, średnio, a może i duży, w którym uzyskałby kompletną, profesjonalną wiedzę, jak aplikować, jak robić, żeby można było wykorzystać środki zewnętrzne na rozwój naszych drobnych przedsięwzięć. Taka prośba, może ogromna, ale myślę, że bardzo potrzebna.  
48 29.04.2014 r.  XLIV sesja RM Drugi wniosek również w klimatach rozwoju. Mnóstwo osób zgłasza się do mnie o pomoc prawną w związku z tym, że jestem Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Natomiast wiele osób jest bezradnych, jeżeli chodzi o prawo karne, administracyjne. Również wniosek o pochylenie się nad tym, aby stworzyć przy Gminie Goleniów punkt doradczy z zakresu prawa karnego, czy administracyjnego, również cywilnego.  
49 19.05.2014 r. Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Radna wniosła o zamontowanie w mieście urządzeń z darmowymi torebkami na psie odchody.  
50 19.05.2014 r. Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Radna wniosła o przycięcie żywopłotu na ul. Ofiar Katynia przy wyjeździe na ul. Nowogardzką.  
51 28.05.2014 r.  XLV sesja RM Wniesiono do mnie postulaty, więc przekazuję. Postuluję, aby ogłoszenia o odbywającej się sesji Rady Miejskiej były regularnie umieszczane w różnych miejscach. Nie tylko, jeżeli chodzi o tablicę, ale również w innych instytucjach samorządowych.  
52 28.05.2014 r.  XLV sesja RM Drugi postulat, czy wpływają do Gminy Goleniów reklamacje, jaka jest skala, jeżeli chodzi o skargi na działalność PGK ? Jeżeli wpływają, to jakie są procedury ? Czy przyjęliśmy jakiś regulamin, który wskazywałby w jakim terminie skarga jest rozstrzygana i jakie uprawnienia w związku z roszczeniami są gwarantowane ? Czy gmina udzieliła jakichkolwiek ulg, jeżeli były takie skargi ? Chciałabym się zapoznać z jakąś analizą tego problemu.  
53 28.05.2014 r.  XLV sesja RM Został postawiony taki zarzut, chciałabym to sprawdzić, że inwestycja na ul. Szkolnej bardzo się ślimaczy i czy prace będą nabierały tempa ?  
54 28.05.2014 r.  XLV sesja RM Chciałam dzisiaj bardzo serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi i Wysokiej Radzie za koncert, który był niesamowity. I taka prośba, żebyśmy mogli ucztować co roku. Dlatego będę dalej rekomendować, żeby zabezpieczyć środki w budżecie na takie niesamowite przeżycia.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Sell 23-11-2012 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Sell 04-06-2014 15:23