herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn: ?Przebudowa dróg powiatowych nr 4101 Z, 4102 Z i 4112 Z w miejscowości Kliniska Wielkie na odcinku:

 

WPNS.6220.27.2013.JC                                                                                                                            Goleniów, dnia 01 sierpnia 2013r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity)

 

zawiadamiam

że, na wniosek Starostwa Powiatowego w Goleniowie z dnia 01 sierpnia 2013r. zostało wszczęte z dniem 01 sierpnia 2013 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: „Przebudowa dróg powiatowych nr 4101 Z, 4102 Z i 4112 Z w miejscowości Kliniska Wielkie na odcinku:

  • ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Piastowską (droga powiatowa 4112 Z) do granicy z działką nr 206/2 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie,

  • ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Piastowską (droga powiatowa nr 4112 Z) do granicy z działką nr 81/6 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie,

  • ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Szczecińską (drogi powiatowe nr 4101 Z i 4102 Z) do dojazdu do skrzyżowania z drogą krajową S-3.”

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie i w miejscowości Kliniska Wielkie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/

Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów (pokój nr 206) w terminie 21 dni od chwili podania do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów

Zgodnie z art, 64 ust. pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Ponadto zgodnie z art, 41 §l Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu: zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 05-08-2013 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 01-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2013 08:51