herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie- zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 06 sierpnia 2013r. wezwano inwestora do pisemnego złożenia wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla 53 wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą i budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą na terenie działek nr 34/1, 34/3, 39/1, 39/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9, 37/13, 37/15, 37/16, 37/17, 37/19, 37/20, 37/21, 37/22, 37/23, 37/24, 37/25, 37/26, 37/27, 37/28 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka.

 

WPNS.6220.1.2013.JC                                                                                 Goleniów, dnia 6 sierpnia 2013r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta, zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 06 sierpnia 2013r. wezwano inwestora do pisemnego złożenia wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla 53 wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą i budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą na terenie działek nr 34/1, 34/3, 39/1, 39/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9, 37/13, 37/15, 37/16, 37/17, 37/19, 37/20, 37/21, 37/22, 37/23, 37/24, 37/25, 37/26, 37/27, 37/28 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka.

W związku z powyższym strony postępowania mogą się zapoznać z treścią wyżej wymienionego wezwania w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w godz. 7.30-15.30, pokój 206 (I piętro).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie i w miejscowości Czarna Łąka

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 09-08-2013 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 09-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2013 10:26