herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla 53 wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą i budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą na terenie działek nr 34/1, 34/3, 34/11, 39/1, 39/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9, 37/13, 37/15, 37/16, 37/17, 37/19, 37/20, 37/21, 37/22, 37/23, 37/24, 37/25, 37/26, 37/27, 37/28 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka.

 

WPNS.6220.1.2013.JC                                                                             Goleniów, dnia 19 sierpnia 2013r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 .października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 14 sierpnia 2013r., tut. Organ zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2, w oparciu o art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie z prośbą o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla 53 wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą i budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą na terenie działek nr 34/1, 34/3, 34/11, 39/1, 39/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9, 37/13, 37/15, 37/16, 37/17, 37/19, 37/20, 37/21, 37/22, 37/23, 37/24, 37/25, 37/26, 37/27, 37/28 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka.

Z treścią ww. wystąpienia strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (ul. Plac Lotników 1), w godzinach 730-1530, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 23-08-2013 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2013 11:17