Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 14/2013Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie

Zarządzenie Nr 14/2013Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia wewnętrznego Nr 36/2005 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 grudnia 2005 r., zmienionym zarządzeniem wewnętrznym Nr 32/2007 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 września 2007 r., zarządzeniem wewnętrznym Nr 52/2008 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 grudnia 2008 r., zarządzeniem wewnętrznym Nr 16 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 maja 2010 r., zarządzeniem Nr 7/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 stycznia 2011 r. oraz zarządzeniem Nr 11/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. w § 5 w ust. 7 po pkt 13 dodaje się pkt. 14,15 i 16 w brzmieniu:

14) Inspektora ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,

15) Archiwisty,

16) Inspektora ds. kadr i szkoleń.”;

 

 1. w § 6 w ust. 2a w pkt 2 skreśla się wyrazy: „z wyjątkiem spraw kadrowych, które podlegają Burmistrzowi”;

 

 1. w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 7. 1. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) nadzór nad organizacją pracy Urzędu, przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,

2) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

3) sprawowanie nadzoru nad realizacją i przestrzeganiem przez wydziały i biura instrukcji kancelaryjnej, postanowień regulaminów obowiązujących w Urzędzie oraz tajemnicy państwowej i służbowej,

4) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów, w tym wyborów sołeckich, oraz referendów,

5) udzielanie informacji o kompetencjach organów gminy i instytucjach gminnych,

6) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Urzędu,

7) prowadzenie spraw związanych z udzielanymi pełnomocnictwami,

8) współpraca, utrzymywanie kontaktów oraz prowadzenie spraw związanych z organizacjami pozarządowymi,

9) koordynowanie współpracy z sołectwami i osiedlami, w tym prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim,

10) prowadzi sprawy związanych z organizacją imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych, zgromadzeń oraz zbiórek publicznych,

11) prowadzenie spraw związanych z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz wystąpieniami komisji Rady kierowanymi do Burmistrza,

12) sprawowanie bieżącego nadzoru nad rozpatrywaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków,

13) koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem rad nadzorczych w spółkach z udziałem Gminy,

14) sprawowanie koordynacji nad sprawami związanymi z koniecznością składania oświadczeń majątkowych przez osoby określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz prowadzenie rejestru oświadczeń majątkowych.”;

 

 1. w § 9 w ust. 4 po pkt 5 dodaje się pkt 6, 7, 8 i 9 w brzmieniu:

6) Sekretarz – SG,

7) Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych – ZK,

8) Archiwista – AZ,

9) Inspektor ds. kadr i szkoleń – SK.”;

 

 1. w § 13 po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

28) współudział przy tworzeniu różnych dokumentów programowych i strategicznych gminy w kontekście właściwego przygotowania Gminy do pozyskiwania środków pozabudżetowych.”;

 

 1. uchyla się § 13a;

 

 1. w § 14:

a) uchyla się pkt 1, 2, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 19, 21e, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 55;

b) pkt 35, 36, 46, 49 otrzymują brzmienie:

35) koordynowanie działań promocyjnych,

36) organizowanie imprez, wystaw, prezentacji, konferencji dotyczących promocji, turystyki, kultury i sportu,

46) pisanie projektów, wniosków w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych,

49) utrzymywanie w odpowiednim stanie merytorycznym i właściwej aktualności oficjalnego portalu internetowego gminy, w szczególności Biuletynu Informacji Publicznej,”;

 

 1. § 16 otrzymuje brzmienie:

§ 16. Do zadań wydziału Edukacji, Kultury i Sportu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Gminę funkcji organu prowadzącego szkoły i przedszkola,

2) prowadzenie ewidencji:

a) szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina,

b) szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina,

c) żłobków i klubów dziecięcych,

3) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji podmiotom, o których mowa w pkt 2,

4) prowadzenie spraw budżetu Gminy – w części oświatowej,

5) scalanie budżetów zadaniowych jednostek podległych, koordynacja i monitoring,

6) prowadzenie spraw nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym, awansem zawodowym, nagrodami Burmistrza oraz nagrodami i medalami resortowymi,

7) prowadzenie spraw związanych z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami, Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Gminę Goleniów,

8) prowadzenie spraw związanych z dowozami szkolnymi oraz współpraca z Wydziałem Gospodarki gminnej i innymi gminami w tym zakresie,

9) realizacja i koordynowanie oświatowych programów, grantów, konkursów tematycznych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,

10) prowadzenie zadań związanych z Systemem Informacji Oświatowej,

11) prowadzenie zadań wynikających z obowiązku nauki uczniów w wieku od 16 do 18 lat,

12) kształtowanie struktury gminnej sieci szkół i przedszkoli,

13) koordynowanie funkcjonowania oraz nadzór i kontrola działalności publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli prowadzonych przez Gminę,

14) sprawowanie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,

15) koordynowanie, nadzór, monitoring i ewaluacja zadań wynikających ze „Strategii Rozwoju Systemu Edukacji w Gminie Goleniów na lata 2009 – 2018”,

16) koordynowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury przedszkoli, szkół oraz instytucji kultury we współpracy z Wydziałem Gospodarki Gminnej,

17) nadzór nad działalnością gminnych instytucji kultury: Goleniowskiego Domu Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie,

18) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

19) nadzór nad działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie,

20) prowadzenie spraw związanych z realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o sporcie,

21) koordynowanie, nadzór, monitoring i ewaluacja zadań wynikających z „Programu Rozwoju Kultury Fizycznej w Gminie Goleniów na lata 2010 – 2025”;

22) organizacja spotkań, narad i uroczystości wynikających z potrzeb środowiska oświaty, kultury i sportu oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Administracji i Spraw Społecznych,

23) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów Burmistrza,

24) prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną , Ośrodkiem Pomocy społecznej, Sanepidem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwem Powiatowym w Goleniowie, Kuratorium Oświaty, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Wojewódzkim Urzędem Pracy.”;

 

 1. w § 24 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

6) prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych.”;

 

 1. w § 26 po pkt 7 dodaje się pkt 8, 9 i 10 w brzmieniu:

8) ścisła współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,

9) realizowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową – ścisła współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi (OSP),

10) dysponowanie oraz koordynowanie i kontrolowanie wykorzystania środków transportu będących własnością Urzędu.”;

 

 1. po § 27 dodaje się § 27¹, 27² i 27³:

§ 27¹. Do zadań Inspektora ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym w szczególności:

a) realizacja zadań określonych przepisami prawa związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Reagowania,

b) zapewnienie obsługi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

c) koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska i bezpieczeństwa państwa,

d) utrzymanie całodobowej służby dyżurnej i monitorowania aktualnej sytuacji na terenie gminy, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco współpracuje z Komendantem Straży Miejskiej,

e) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z inspekcjami i strażami,

2) prowadzenie spraw w zakresie obronności, w tym w szczególności:

a) wykonywanie, na obszarze Gminy, zadań wyznaczonych przepisami prawa dotyczących obronności kraju, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa publicznego,

b) koordynowanie i nadzorowanie przygotowań gospodarczo – obronnych przez gminne jednostki organizacyjne w zakresie dostaw, usług i innych świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych,

c) prowadzenie działań prewencyjnych realizowanych w ramach przyjętych planów, programów,

d) rejestracja przedpoborowych i pobór do wojska.”;

 

§ 27². Do zadań Archiwisty należy w szczególności:

1) organizowanie archiwizacji dokumentacji gromadzonej w Urzędzie,

2) przechowywanie i zabezpieczanie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

3) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i nadzór w zakresie udzielania wiążących wyjaśnień i pouczeń w sprawie klasyfikacji akt i przekazywania ich do archiwum,

4) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,

5) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, w szczególności w doborze klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw.;

 

 

 

§ 27³. Do zadań Inspektora ds. kadr i szkoleń należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji osobowej, zatrudniania, awansowania, nagradzania i karania oraz zwalniania pracowników,

2) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

3) prowadzenie spraw i przygotowywanie wniosków w zakresie powołania i odwołania kierowników zakładów i jednostek organizacyjnych,

4) prowadzenie dokumentacji w zakresie zawierania umów i prowadzenie ewidencji na prace dodatkowe i zlecone,

5) prowadzenie spraw z zakresu emerytur i rent pracowniczych oraz ubezpieczeń społecznych,

6) sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystyczno - analitycznych z zakresu realizacji spraw kadrowych,

7) prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniem i dokształcaniem zawodowym pracowników Urzędu i zakładów oraz jednostek podporządkowanych,

8) kontrola nad przestrzeganiem przez pracowników porządku i dyscypliny pracy,

9) prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności pracowników,

10) wypisywanie, prostowanie świadectw pracy dla pracowników zwolnionych, których akta osobowe znajdują się w archiwum zakładowym,

11) wydawanie opinii pracownikom Urzędu oraz osobom odbywającym praktykę zawodową,

12) sprawowanie koordynacji nad sprawami związanymi ze składaniem oświadczeń majątkowych oraz innych oświadczeń przez osoby określone ustawą o samorządzie gminnym.”;

 

 

 1. w § 38 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień prowadzi Sekretarz.”;

 

 1. w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koordynację zadań związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków w Urzędzie zapewnia Sekretarz.”;

 

 1. w § 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Skargi i wnioski podlegają obowiązkowej rejestracji w centralnym rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez Sekretarza, bez względu na formę i miejsce złożenia.”;

 

 1. użyte w § 45 ust. 1, 2 i 4, w § 54 i w § 55 ust. 2 i 3 w różnych przypadkach wyrazy „Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Społecznych” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Sekretarz”.

 

 

 

 

§ 2. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Opracowała: Edyta Guzikiewicz

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 02-10-2013 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2013 12:46