Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIV/440/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

Uchwała Nr XXXIV/440/09

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 28 października 2009r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) oraz art. 10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223 poz.1463 oraz z 2009r. Nr 56, poz.458)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na rok 2010:

  1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 384

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 514 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 743

  1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

659

1.017

13

14

659

1.017

14

15

791

1.317

15

791

1.442

Trzy osie

12

17

682

1.054

17

19

682

1.054

19

21

682

1.054

21

23

1.137

1.636

23

25

1.167

1.815

25

1.167

1.815

Cztery osie i więcej

12

25

1.717

2.545

25

27

1.717

2.545

27

29

1.717

2.545

29

31

1.905

2.741

31

1.905

2.741

  1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1.258 zł.

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.137

1.436

18

25

1.137

1.436

25

31

1.497

2.011

31

1.626

2.111

Trzy osie i więcej

12

40

1.435

1.984

40

1.984

2.731

  1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 280zł

  1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

280

335

18

25

335

587

25

368

647

Dwie osie

12

28

647

887

28

33

707

980

33

38

980

1.487

38

1.325

1.957

Trzy osie i więcej

12

38

778

1.086

38

1.086

1.474

7. Od autobusów:

a) do 30 miejsc siedzących 755

b) powyżej 30 miejsc siedzących 1.627zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz przyczepy i naczepy będące własnością osób fizycznych i prawnych, prowadzących przy ich pomocy wyłącznie działalność rolniczą, będących podatnikami podatku rolnego.

§ 3. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe będące w posiadaniu jednostek budżetowych Gminy i wykorzystywane wyłącznie na ich potrzeby, za wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art.8 pkt. 2, 4, 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4. Dla pojazdów wymienionych w §1 ust.1, 3, 5, 7 obniża się stawki podatków o 50 zł, gdy wiek pojazdu jest poniżej 5 lat (rok produkcji równy lub wyższy od 2006),

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/291/08 Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 (Dz.Urz.Woj.Zach. z 2008r. Nr 105 poz.2495).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Zajko


Opracowała: Katarzyna Dywan

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 04-01-2010 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Paweł Przesmycki 04-01-2010 08:49