Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert


OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy Goleniów

o otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Zadanie I

Bożonarodzeniowa pomoc świąteczna dla najuboższych

9 500,00 zł

Zadanie II

Spotkanie wigilijne

2 000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. W ramach kosztów projektu finansować można jedynie działania niezbędne do jego realizacji. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w umowie.

 5. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane z realizowanym zadanie oraz:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostały faktycznie poniesione na potrzeby zadania,

c) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

d) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.

 1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w dotacji. W takim przypadku organizacja może:

a) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

b) przedstawić aktualizację opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu.

 1. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania, w tym:

Zadanie I - na przygotowanie żywnościowych paczek świątecznych dla osób dotkniętych ubóstwem, długotrwałym bezrobociem, rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Goleniów, spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 456,00 zł, a dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 542,00 zł)

Zadanie II - na organizację integracyjnego spotkania wigilijnego, zorganizowanego zgodnie z polską tradycją dla co najmniej 50 osób samotnych, dotkniętych ubóstwem.

 1. Uwaga! - w przypadku Zadania II rozpatrywane będą wyłącznie oferty zakładające współdziałanie przy realizacji projektu co najmniej trzech podmiotów.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja nie może rozpoczynać się wcześniej niż 8 grudnia 2014 r. i kończyć później niż 24 grudnia 2014 r. (Określając termin realizacji zadania należy uwzględnić czas niezbędny do jego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia. Termin ten nie może być dłuższy niż do 24 grudnia 2014 r.).

 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 3. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ”.

 4. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 28 listopada 2014 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową i pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

 1. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Uwaga! - jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań.

 4. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż o 10%.

IV. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) zawartość merytoryczna oferty: liczba odbiorców projektu, efekty realizowanego przedsięwzięcia (oceniana w skali 0 - 35),

b) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 35),

c) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniane w skali 0 - 30).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają finansowaniu.

V. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów, po wstępnej ocenie ofert pod względem formalnym przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadań w terminie 7 dni od terminu zakończenia składania ofert.

 2. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 3. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 4. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 5. W przypadku zadania I możliwe jest możliwe jest finansowanie więcej niż jednej oferty, finansowanie jednej oferty lub nie finansowanie żadnej z ofert. W przypadku zadania II możliwe jest sfinansowanie jednej oferty lub nie sfinansowanie żadnej z ofert.

 6. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 7. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 8. Wyniki zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

VI. Dotacje przekazane na realizację zadań tego samego rodzaju w 2013 r. wynosiły:

Zadanie I - 5000 zł (konkurs ofert),

Zadanie II - 2000 zł (konkurs ofert).

VII. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu 914698216.

Zastępca Burmistrza Gminy

Tomasz Banach

Goleniów, 7 listopada 2014 r.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 07-11-2014 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2014
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2014 12:11