herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Ogłoszenie o przetargu 07 kwietnia 2010 r.


Goleniów, dnia 2010 -02-04

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Dla zbywanych nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać decyzje o warunkach zabudowy.

Gleby działek w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowych działek.

W przypadku niezrealizowania inwestycji na nabytych nieruchomościach w terminie 2 lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 300% ceny netto uzyskanej w przetargu.

Dla potrzeb oceny spełnienia warunków przetargu, za zrealizowanie inwestycji rozumie się moment uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.

W przypadku zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem inwestycji nabywca zobowiązuje się scedować obowiązek co do terminów realizacji inwestycji i zapłaty kary umownej na nowego nabywcę . Brak powyższej cesji skutkować będzie dochodzeniem przez Gminę Goleniów roszczeń finansowych (kary umownej) od pierwotnego nabywcy, a nabywca oświadcza, że przyjmuje to do wiadomości.

Gmina Goleniów zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości niezabudowanej w terminie

5 lat.

1. Pierwszy przetarg.

     • Obręb Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość niezabudowana położona na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego - pod realizację inwestycji związanych z przemysłem - zakłady przemysłowe i produkcyjne.

 • działka nr 96/11 o powierzchni 21.733m2 , KW nr 39044

   • Cena wywoławcza : 865.070zł

W Księdze wieczystej KW nr 39044 , w dziale III widnieje wpis:

Nieodpłatne prawo użytkowania na rzecz Grupy Energetycznej ENEA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, z zastrzeżeniem, że jego wykonanie ograniczone jest do pasa gruntu o szerokości trzech metrów, na którym znajdują się urządzenia elektroenergetyczne, że jego wykonanie polega na prawie korzystania ze znajdujących się na tym gruncie urządzeń elektroenergetycznych oraz z gruntu w celu wymiany, naprawy, budowy, przebudowy i eksploatowania infrastruktury elektroenergetycznej.

Nieruchomość nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

2. Kolejny przetarg.

     • Obręb Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie: teren włączony do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Goleniów

Nieruchomość niezabudowana położona na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego - pod realizację inwestycji związanych z przemysłem - zakłady przemysłowe i produkcyjne.

Działki porośnięte krzewami samosiewami. Uprzątnięcie ww. terenu na koszt nabywców.

Tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • działka nr 96/24 o powierzchni 14.416m2 , KW nr 36145 J

Tereny obsługujące projektowaną inwestycję

 • działka nr 96/25 o powierzchni 749m2 , KW nr 36145

   • Łączna powierzchnia nieruchomości : 15.165m2

   • Łączna cena wywoławcza : 767.810zł

Nieruchomość obciążona będzie służebnością przejścia kanalizacji deszczowej.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 22 czerwca 2009r, drugi na dzień 14 października 2009r, kolejny na dzień 21 grudnia 2009r.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Warunki dodatkowe:

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie przez przedsiębiorcę zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie K-SSSE Podstrefy Goleniów, udzielanego przez Zarządzającego Strefą.

 2. W wypadku nie uzyskania zezwolenia wadium ulega zwrotowi z zastrzeżeniem punktu 3.

 3. Wadium nie ulega zwrotowi w przypadku wystąpienia do Strefy o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności nie objętej przepisami Ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz aktami wykonawczymi do tej Ustawy.

Planowane prowadzenie działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości powinno być zgodne przepisami Ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz aktami wykonawczymi do tej Ustawy.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej .

Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2010r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 117 ( I piętro).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do dnia 01 kwietnia 2010r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie : Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 kwietnia 2010r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UGiM w Goleniowie, tel. /..91/

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie K-SSSE Podstrefy Goleniów w Zarządzie K-SSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 08-02-2010 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 08-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Paweł Przesmycki 18-06-2010 10:21