herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - podaje sie do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia polegającego na budowie czterech kurników, sześciu silosów i infrastruktury technicznej w miejscowości Domastryjewo na terenie działek numer: 1086/17, 1090/8, 1090/6, 1090/4 obręb geodezyjny Modrzewie.

 

WPNS.6220.2.2015.JC                                                                                                                                                                        Goleniów, dnia 23 lutego 2015r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono  do przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech kurników, sześciu silosów i infrastruktury technicznej w miejscowości Domastryjewo na terenie działek numer: 1086/17, 1090/8, 1090/6, 1090/4, obręb geodezyjny Modrzewie.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pani Heleny Chimiak- Świątek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

 

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz.262) do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, w terminie 21-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości (od 26.02.2015r. do 18.03.2015r.)  w godzinach od 7.30        do 15.30 (od poniedziałku do piątku).

Postępowanie toczy się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 206.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 25-02-2015 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 23-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 25-02-2015 09:51