Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2010 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie ze środków zaplanowanych w 2010 r. na doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty do-finansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

ZARZĄDZENIE Nr 31/2010

BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

z dnia 15 lutego 2010 r.

 

w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie ze środków zaplanowanych w 2010 r. na doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) Burmistrz Gminy Goleniów zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się specjalności i formy kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie ze środków zaplanowanych na doskonalenie nauczycieli w roku 2010:

1) kursy doskonalące, seminaria, warsztaty, które podnoszą lub uzupełniają umiejętności w zakresie:

a) stosowania metod aktywizujących w nauczaniu,

b) pomiaru dydaktycznego,

c) przygotowania nauczycieli i uczniów do egzaminów zewnętrznych,

d) rozwiązywania problemów wychowawczych,

e) przeciwdziałania agresji i przemocy,

f) przygotowania nauczycieli do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej,

g) kompetencji interpersonalnych nauczycieli,

h) inne wskazane przez dyrektora szkoły, przedszkola i uzgodnione z Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu;

2) studia uzupełniające, licencjackie, magisterskie i podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne wieczorowe i zaoczne dające kwalifikacje do:

a) kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach i specyficznych trudnościach edukacyjnych,

b) nauczania języków obcych,

c) stosowania technologii informacyjnych i komputerowych,

d) nauczania techniki,

e) prowadzenia rewalidacji,

f) prowadzenia zajęć trenerskich i instruktorskich,

g) edukacji dla bezpieczeństwa,

h) wychowania przedszkolnego,

i) inne wskazane przez dyrektora szkoły, przedszkola i uzgodnione z Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

2. Dopłatę do kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli w formach i specjalnościach wymienionych w ust. 1 przyznaje dyrektor szkoły, przedszkola zgodnie z trybem i kryteriami określonymi w regulaminie opracowanym i zatwierdzonym przez radę pedagogiczną, a dla dyrektorów szkół i przedszkoli Burmistrz Gminy Goleniów.

§ 2. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania kształcenia i doskonalenia nauczycieli w 2010 roku, w wysokości do 50% kosztów opłaty pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku szczególnego zapotrzebowania na specjalistyczne kwalifikacje nauczyciela, dyrektor szkoły, przedszkola może przyznać dofinansowanie do 75% kosztów, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz dyrektorom szkół i przedszkoli.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Andrzej Wojciechowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Matławski 19-02-2010 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Matławski 19-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Matławski 05-01-2011 08:26