Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 10 czerwca 2015r.

 

Goleniów, 07.04.2015

 

 

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

 

     • Obręb Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie: teren włączony do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Goleniów

Nieruchomości niezabudowane położone na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego - pod realizację inwestycji związanych z przemysłem - zakłady przemysłowe i produkcyjne.

 

     • 1.

     • Tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • działka nr 15/5 o powierzchni 19.472m2 , KW nr SZ1O/00037056/4

Tereny obsługujące projektowaną inwestycję

 • działka nr 15/6 o powierzchni 600m2 , KW nr SZ1O/00037056/4

   • Łączna powierzchnia nieruchomości : 20.072m2 G1-3

   • Łączna cena wywoławcza : 811.400zł

     •  

2.

Tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej

- działka nr 13/4 o powierzchni 12.423m2 , KW nr SZ1O/00032111/3

 • działka nr 71/4 o powierzchni 282m2 , KW nr SZ1O/00032111/3

 • działka nr 14/4 o powierzchni 9.225m2 , KW nr SZ1O/00032111/3

Tereny obsługujące projektowaną inwestycję

 • działka nr 14/11 o powierzchni 751m2 , KW nr SZ1O/00032111/3

   • Łączna powierzchnia nieruchomości : 22.681m2 G2-3

   • Łączna cena wywoławcza : 911.200zł

     •  

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomościami.

Dla zbywanych nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej nieruchomości.

W przypadku niezrealizowania inwestycji na nabytej nieruchomościach w terminie 3 lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Dla potrzeb oceny spełnienia warunków przetargu, za zrealizowanie inwestycji rozumie się moment uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.

W przypadku zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem inwestycji nabywca zobowiązuje się scedować obowiązek co do terminów realizacji inwestycji i zapłaty kary umownej na nowego nabywcę. Brak powyższej cesji skutkować będzie dochodzeniem przez Gminę Goleniów roszczeń finansowych (kary umownej w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych) od pierwotnego nabywcy, a nabywca oświadcza, że przyjmuje to do wiadomości.

Gmina Goleniów zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości nie zabudowanej w terminie

5 lat, z wpisem tego prawa w Księdze Wieczystej.

     • Działki porośnięte krzewami samosiewami. Uprzątnięcie ww. terenu na koszt nabywców.

Warunki dodatkowe:

Nabywca uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej we własnym zakresie. Nie wystąpienie, bądź nie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej nie powoduje powstania żadnych roszczeń

w stosunku do Gminy Goleniów.

Planowane prowadzenie działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości włączonej do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powinno być zgodne z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

   • Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% łącznej ceny wywoławczej .

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794), w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 03 czerwca 2015r, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl, lub na stronie internetowej www.goleniow.pl , bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie K-SSSE Podstrefy Goleniów w Zarządzie K-SSSE S.A.

w Kostrzynie nad Odrą.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu -

do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 10-04-2015 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 10-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 07-10-2015 12:54