herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej włsność gminy Goleniów


Data: 14.04.2015r.

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca część działki nr 277/23 o pow. 354m2, położona w Mostach Osiedle, w obrębie geodezyjnym Imno, gmina Goleniów z przeznaczeniem do użytkowania pod ogród.

Wywoławczy roczny czynsz wynosi: 53,10zł

Minimalne postąpienie wynosi: 5,00zł

Wadium wynosi: 10,00zł

Przetarg odbędzie się 18.05.2015r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala 117.

Wadium należy wnosić w gotówce w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: Bank PEKAO S.A. I/O Goleniów NR 28124038391111000044134794 w terminie przed rozpoczęciem przetargu.

Do przetargu dopuszczeni będą tylko oferenci, którzy wpłacili wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalenia listy licytantów. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej , przed rozpoczęciem przetargu dokument tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium uczestnikowi, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego

a innym uczestnikom zostanie zwrócone w całości.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się

od złożenia podpisu pod umową dzierżawy.

Umowa dzierżawy na użytkowanie gruntu przeznaczonego pod ogród zostanie zawarta na okres
do 30.09.2017r. Czynsz roczny płatny w 4 ratach w terminach do końca każdego kwartału.

Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Czynsz za wydzierżawiony grunt gminny będzie podwyższany z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, pokój nr 05, tel. 91 46-98-248.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 17-04-2015 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 17-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 17-04-2015 14:10