Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs dla podmiotów leczniczych na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień oraz konsultacji dla osób uzależnionych i ich rodzin

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Goleniów

ogłasza konkurs

dla podmiotów leczniczych na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień oraz konsultacji dla osób uzależnionych i ich rodzin

 

I. Przedmiot konkursu: świadczenia zdrowotne w zakresie terapii uzależnień w ilości 1 184 godzin:

- świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych udzielane ambulatoryjnie w formie porad, sesji psychoterapii indywidualnych
i grupowych, sesji rodzinnych/par, sesji psychoedukacyjnych, terapii DDA.

- świadczenia konsultacyjne (dyżurowe) dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 i ich rodzin.

Zakup w/w świadczeń przyczyni się do zwiększenia dostępności do terapii uzależnień dla pacjentów zameldowanych na terenie Gminy Goleniów.

 

II. Termin realizacji zadania: od dnia 1 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

III. Planowana kwota na realizację zadania: 177 600 zł.

 

IV. Adresaci konkursu.

Podmioty lecznicze wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119), udzielające świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

V. Forma i podstawa prawna konkursu.

 1. art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559)
 2. art. 114 ust. 1 pkt 5 i art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633)
 3. art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)
 4. art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050),
 5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Goleniów  na rok 2022.

 

VI. Termin składania ofert:

Oferty konkursowe, zawierające komplet czytelnie wypełnionych dokumentów, należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów w terminie do dnia 05 maja 2022 r.  Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę oraz nazwą zadania. Informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy UGiM w Goleniowie pod numerami telefonów (91) 407 18 10 lub 506 116 501.

 

VII. Oświadczenia składane przez oferentów:

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
 2. oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy (załącznik nr 4) i zaakceptowaniu warunków umowy wraz z załącznikami (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6),
 3. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatków oraz składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 4. oświadczenie, że informacje podane w ofercie i załączone do oferty dokumenty są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia oferty,
 5. oświadczenie, że świadczenia wykonywane w ramach programu zdrowotnego nie będą przedstawiane w rozliczeniach z innymi podmiotami.


VIII. Dokumenty składane przez oferentów:

 1.  kopia wpisu do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą,
 2. kopia statutu podmiotu publicznego bądź innego dokumentu potwierdzającego jego formę organizacyjną, np. kopia umowy spółki,
 3. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób udzielających świadczeń zdrowotnych,
 5. kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym do realizacji programu.
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (załącznik nr 3).
 7. oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym (załącznik nr 1)
 8. oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień i wiedzy (załącznik nr 1),
 9. oświadczenie o doświadczeniu zawodowym (załącznik nr 2)

 

IX Wymagania szczególne.           

 1. Oferent przy realizacji zadania publicznego oświadcza, że zapoznał się z minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 1. Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych ze stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji Oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną

 

X. Tryb i kryteria wyboru oferty

 1. Termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 09 maja 2022 roku.
 2. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Goleniów.
 3. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych
 4. Konkurs ofert składa się z dwóch etapów.
 5. W pierwszym etapie komisja konkursowa ocenia oferty pod względem formalnym, dokonując kolejno następujące czynności:
  1. odrzuca oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie,
  2. przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
  3. sprawdza oferty pod względem formalnym.
 6. W drugim etapie Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem merytorycznym
 7. Komisja konkursowa dokonuje oceny zadania (zgodnego z opisem pkt. I.1) ujętego w złożonych ofertach. Do oceny zadania Komisja stosuje następujące kryteria oceny merytorycznej oraz ich punktację:
  1. możliwość realizacji zadania zgodnie ze standardami (zasoby kadrowe, ilość pracowników, zakres kompetencji): do 10 pkt,
  2. koszt realizacji świadczeń ujętych w danym zadaniu (ogólny i jednostkowy koszt świadczeń w odniesieniu do zakresu rzeczowego zaproponowanych działań, wysokość stawek): do 30 pkt,
  3. doświadczenie (w zakresie udzielania świadczeń z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych): do 30 pkt.
 8. Jedna oferta może uzyskać maksymalnie 70 pkt.
 9. Zadanie, które otrzyma poniżej 30 pkt uznaje się za nie spełniające kryteriów merytorycznych i nie jest brane pod uwagę w dalszym postępowaniu.
 10. Komisja konkursowa dokona wyboru jednego oferenta, którego oferta będzie najkorzystniejsza.
 11. Komisja konkursowa po zakończeniu drugiego etapu konkursu ofert przedłoży Burmistrzowi Gminy Goleniów rekomendacje, co do wyboru oferty wraz z propozycją wysokości środków na realizację zadania.
 12. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu dokona Burmistrz Gminy Goleniów w formie zarządzenia, na podstawie protokołu z przebiegu konkursu sporządzonego przez Komisję Konkursową.
 13. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie oraz zamieszcza informację na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

 

XI. Rozpatrzenie ofert konkursowych.

Oferty zostaną rozpatrzone do 05 maja 2022 roku, w siedzibie organizatora, tj. w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, przez komisję konkursową powołaną na mocy odrębnego zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów


XII. Postanowienia końcowe.

 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:
  1. odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny,
  2. odstąpienia od realizacji zadań z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Gminy).
 2. Udzielający zamówienia umarza konkurs, jeśli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zlecenia wybranemu oferentowi udzielania świadczeń zdrowotnych tylko w ramach części zadań określonych w pkt I. ppkt. 1.
 4. Kwota przyznana na realizację zadań może być niższa od wskazanej w ogłoszeniu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

 

19.04.2022

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Kolanowska-Kokeli 19-04-2022 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Kolanowska-Kokeli 19-04-2022
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2022 10:49