herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-06-21 12:39:38
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-06-21 12:38:38
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-06-21 12:38:07
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-06-21 12:37:35
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-06-21 12:37:01
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-06-21 12:36:41
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-06-21 12:36:25
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Kalinowej w Goleniowie - I etap Edyta Tomala 2018-06-21 12:35:55
Deklaracja DT1 na podatek od środków transportowych na 2018 ok Katarzyna Dywan 2018-06-21 12:13:55
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-06-21 10:54:22
Maciejewski Wojciech Monika Jasińska 2018-06-21 08:23:53
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2016-2019 Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:47:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018?2047 Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:46:46
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:46:22
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:46:02
Dostawa termotransferowego systemu znakowania prania dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-06-20 14:45:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/523/18 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:45:39
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów" Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:44:18
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018-2022 Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:43:47
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w Gminie Goleniów Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:43:20
Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:42:50
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2017 rok Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:42:26
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 04 czerwca 2018 r. została wydana decyzja P ? 29, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 17/12,16/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. Kamila Buksik 2018-06-20 14:41:19
Projekty uchwał Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:40:53
Dostawa termotransferowego systemu znakowania prania dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-06-20 14:40:09
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:36:17
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:35:33
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:34:48
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:32:25
XLIV sesja Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2018 r. Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:31:41
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2018-06-20 14:31:03
obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2018 r. została wydana decyzja P ? 30, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 60,0 mb wraz z przyłączem i budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 40 mb wraz z przyłączem, na terenie działek nr 48 i 34/18 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2018-06-20 13:04:35
Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-06-20 11:27:29
Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-06-20 11:21:08
Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-06-20 11:19:31
Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-06-20 11:18:14
Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-06-20 11:17:58
Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Goleniów Ewelina Lewandowska 2018-06-20 11:17:45
obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2018 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowanie administracyjne dot. wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Goleniowa z dnia 30 kwietnia 2015r. P-15 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT43179 Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi, na terenie działki nr 250/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. Kamila Buksik 2018-06-20 11:06:53
Żebiełowicz Mariusz Monika Jasińska 2018-06-20 09:58:03