Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 03 września 2015r.


Goleniów, dnia 2015.07.29

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów

Obręb nr 6 miasta Goleniowa przy ulicy Wojska Polskiego - Ptasiej.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 7U - teren zabudowy usługowej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym. Dopuszcza się następujący zakres usług: handel detaliczny o powierzchni nie przekraczającej 1000m2, gastronomia, sport i rekreacja, obsługa firm i klientów, działalność finansowa, sale wystawiennicze, parkingi na samochody osobowe.

- działka nr 129/5 o powierzchni 0,6332ha , KW nr SZ1O/00032949/6

Cena wywoławcza : 369.890zł

Teren działki zakrzaczony i zadrzewiony. Nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew i dokona wycinki we własnym zakresie i na własny koszt. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i sieć gazowa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu - przeniesienie na koszt inwestora po uprzednim uzgodnieniu z właściwym organem sieciowym.

Przetargi na zbycie ww. nieruchomości były ogłaszane: na dzień 28 kwietnia 2015r. - pierwszy przetarg i na dzień 22 lipca 2015r. - drugi przetarg.

Do ceny ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Rokowania odbędą się w dniu 03 września 2015r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Oferenci przystępujący do rokowań mają obowiązek wpłacenia przelewem na konto zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w wypadku uchylenia się od zawarcia umowy

do dnia 27 sierpnia 2015r. Zaliczka wynosi 10% ceny wywoławczej.

Zaliczkę należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2015r. Zaliczkę należy wpłacić na konto: Bank PEKAO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794) .

Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w całości

w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach można złożyć w terminie do dnia 27 sierpnia 2015 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie UGiM w Goleniowie , pokój 202.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do UGiM.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. datę sporządzenia zgłoszenia;

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki .

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników w dniu 03 września 2015r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1 , sala nr 019

(niski parter).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić Komisji przetargowej, przed rozpoczęciem rokowań dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie wspólnie ustalony w wyniku rokowań.

Nie przystąpienie nabywcy do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Gminy Goleniów.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o rokowaniach można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl . Lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości .

Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Burmistrz Gminy może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Gminy może odwołać rokowania z uzasadnionej przyczyny, informując o tym

w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 31-07-2015 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 29-07-2015
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2015 08:42