Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 29 października 2015r.


Goleniów, 26.08.2015r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

 1. Obręb nr 9 miasta Goleniowa w rejonie ulicy I Brygady Legionów i Maszewskiej.

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

 • działka nr 70/4 o powierzchni 36.263m2 , KW SZ1O/00037925/7,

 • działka nr 70/1 o powierzchni 1.698m2 , KW SZ1O/00037925/7.

Łączna powierzchnia nieruchomości: 37.961m2

Łączna cena wywoławcza : 1.536.938zł

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - tereny przemysłowe w strefie rozwoju funkcji uciążliwych. Stan faktyczny - teren w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonowania zakładów przemysłowych.

Przy granicach nieruchomości znajdują się podziemne sieci infrastruktury technicznej tj. sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieci energetyczne.

1. Nabywca niezwłocznie ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na działkach 70/1 i 70/4 na rzecz Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ulicy I Brygady Legionów 18A oraz jej następców prawnych, polegającą na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 3 m wzdłuż sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w celu eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądu, konserwacji i modernizacji, usuwania awarii, przyłączania nowych odbiorców i wymiany, z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu poprzedniego.

Koszty podatkowe, notarialne, skarbowe i sądowe ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu i wpisu ww. ograniczonego prawa w księdze wieczystej poniosą Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ulicy I Brygady Legionów 18A.

2. Nabywca niezwłocznie ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność drogową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 70/1 na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika działki nr 70/3.

Koszty podatkowe, notarialne, skarbowe i sądowe ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej i wpisu ww. ograniczonego prawa w księdze wieczystej poniesie Gmina Goleniów.

Na potrzeby obsługi urządzeń energetycznych znajdujących się na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 70/1 i 70/4, odrębnym porozumieniem zostanie ustalone ograniczone prawo rzeczowe.

Teren nieruchomości porośnięty trawami i młodymi samosiejkami drzew.

     • Na działkę nr 70/4 wydana jest Decyzja Burmistrza Gminy Goleniów nr 60 z dnia 03 marca 2015r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu o powierzchni 2000m2 - magazynowanie gotowych produktów przemysłowych wraz z utwardzeniem terenu na powierzchni 7000m2 oraz Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego na wykonanie 10 sztuk miejsc parkingowych na samochody osobowe na terenie każdej z działek.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2015r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem nieruchomości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794), w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 października 2015r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich trzech miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel.91 46 98 243, 91 46 98 244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl, lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 27-08-2015 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 27-08-2015
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2015 11:16