Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów otwartym konkursie ofert


OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy Goleniów

o otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Konkurs obejmuje prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów z terenu Gminy Goleniów.

Konkurs dotyczy prowadzenia świetlic w:

- Goleniowskim Domu Kultury w Goleniowie,

- Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie,

- Klubie Stara Hydrofornia w Goleniowie (Osiedle Helenów).

Celem zadania jest zapewnienie opieki osobom starszym, poprawa jakości życia, przeciwdziałanie uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej, umożliwienie spędzania czasu wolnego wśród rówieśników umożliwienie wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 100 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa niż określona w ofercie. W takim wypadku organizacja może:

a) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

b) przedstawić aktualizację opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu.

 1. W ramach zadania oferent zobowiązany będzie do:

a) działania świetlicy co najmniej 2 razy w tygodniu przez nie mniej niż 8 godzin dziennie,

b) organizowania zajęć w ramach terapii terapii służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem i możliwościami podopiecznych,

c) prowadzenia zajęć kulturalnych oraz sportowo - rekreacyjnych.

 1. W ramach kosztów projektu finansować można jedynie działania niezbędne do jego realizacji. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w umowie.

 2. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostały faktycznie poniesione na potrzeby zadania,

c) są udokumentowane ( dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

d) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.

 1. W ramach dotacji finansować można następujące działania:

a) wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w świetlicy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,

b) zakup materiałów do terapii,

c) zakup środków higienicznych i czystości,

d) zakup materiałów biurowych,

e) zakup środków spożywczych niezbędnych do realizacji zadania.

 1. Kwota przyznanej dotacji nie obejmuje kosztów wyżywienia uczestników projektu.

 2. Koszty eksploatacji lokali, w których prowadzone będą świetlice należy do Gminy Goleniów.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 2. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na zadanie „Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 21 grudnia 2015 r. o godz. 12.00.

Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru

lub ewidencji.

 1. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta może obejmować prowadzenie jednej ze świetlic, dwóch świetlic, bądź wszystkich świetlic.

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) wartość merytoryczna oferty: atrakcyjność proponowanych przedsięwzięć, efekty realizowanego zadania, przewidywana liczba uczestników (oceniana w skali 0 - 35),

b) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 35),

c) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniane w skali 0 - 30).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają finansowaniu.

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Gminy Goleniów, po wstępnej ocenie projektu pod względem formalnym przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, dokona merytorycznej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 7 dni od daty przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2016, gwarantującej środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

 2. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 3. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 4. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 5. Możliwe jest finansowanie więcej niż jednej oferty, finansowanie jednej oferty lub nie finansowanie żadnej z ofert.

 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 8. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 9. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

VII. Zrealizowane przez Gminę Goleniów w danym roku oraz w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym:

Dotychczas zadanie nie było zlecane organizacjom pozarządowym.

VIII. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu u Sekretarza Gminy, nr telefonu 91 46 98 216 i Dyrektora Wydziału Administracji i Spraw Społecznych, nr telefonu 91 46 98 203.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Goleniów, 30 listopada 2015 r.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 30-11-2015 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2015 14:34