Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

przetarg 14 kwietnia 2010r


Goleniów, 10.03.2010r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Kolejny przetarg

     • a) Obręb Białuń

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 263

o warunkach zabudowy z dnia 12 maja 2009r., WAOŚ - MSZ-7331/148/2009.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.

- działka nr 69/14 o powierzchni 964m2 , KW 40959

Cena wywoławcza : 35.910zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 263.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 17 grudnia 2009r., drugi na dzień 02 marca 2010r.

b) Obręb nr 11 miasta Goleniowa

Pod inwestycje polegające na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami.

1)

- działka nr 10/24 o powierzchni 658m2 , ul. Gabriela Narutowicza, KW 33845

Cena wywoławcza : 47.590zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 672 z dnia 14 października 2009r.

Przez teren działki przebiega infrastruktura techniczna - sieć kanalizacji deszczowej fi 600 i sieć gazowa. Nieruchomość obciążona będzie służebnością polegającą na prawie wejścia na teren nieruchomości w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych lub remontowych sieci. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

2)

- działka nr 10/26 o powierzchni 617m2 , ul. Stefana Starzyńskiego, KW 33845

Cena wywoławcza : 44.680zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 677 z dnia 14 października 2009r.

3)

- działka nr 10/33 o powierzchni 599m2 , ul. Stefana Starzyńskiego i Gabriela Narutowicza, KW 33845

Cena wywoławcza : 43.400zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 684 z dnia 14 października 2009r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 29 grudnia 2009r., drugi na dzień 02 marca 2010r.

c) Obręb nr 4 miasta Goleniowa ul. Rybacka osiedle „Zielone Wzgórza”

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/49/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Goleniów w obrębie nr 4 - dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej”

a) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 26 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym.

- działka nr 139/8 o powierzchni 1.058m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 76.440zł

- działka nr 139/9 o powierzchni 982m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 76.410zł

- działka nr 139/10 o powierzchni 881m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 65.270zł

b) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 24 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym .

- działka nr 139/22 o powierzchni 1.330m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 99.260zł

- działka nr 139/23 o powierzchni 1.001m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 74.980zł

c) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 27 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym .

- działka nr 139/29 o powierzchni 978m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 71.720zł

- działka nr 139/31 o powierzchni 849m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 64.560zł

- działka nr 139/32 o powierzchni 1.122m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 81.220zł

- działka nr 139/34 o powierzchni 948m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 69.900zł

- działka nr 139/35 o powierzchni 995m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 73.290zł

- działka nr 139/36 o powierzchni 1.081m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 79.040zł

- działka nr 139/37 o powierzchni 927m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 72.090zł

- działka nr 139/39 o powierzchni 872m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 66.190zł

- działka nr 139/41 o powierzchni 1.161m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 87.830zł

d) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 18 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym .

- działka nr 139/50 o powierzchni 941m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 73.280zł

- działka nr 139/51 o powierzchni 940m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 68.780zł

- działka nr 139/53 o powierzchni 837m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 61.340zł

- działka nr 139/54 o powierzchni 863m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 63.220zł

- działka nr 139/55 o powierzchni 957m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 69.990zł

e) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 21 U,M - teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokali mieszkalnych oraz urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym.

- działka nr 139/46 o powierzchni 4.063m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 292.540zł

f) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 19 U,M - teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokali mieszkalnych oraz urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym.

- działka nr 139/49 o powierzchni 1.713m2 , KW 13827

Cena wywoławcza : 125.990zł

Teren porośnięty drzewami i krzewami. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 11 maja 2009r, drugi na dzień 10 lipca 2009r, trzeci 19 października 2009r, kolejny na dzień 17 grudnia 2009r.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomości nie są obciążone , ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2010r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 ( niski parter ).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do dnia 07 kwietnia 2010r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie : Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2010r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący nieruchomość.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży - wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UGiM w Goleniowie, tel. /91/

46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl

Burmistrz Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny , informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 17-03-2010 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 10-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 17-03-2010 10:10