Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Gminy Goleniów

o otwartym konkursie ofert

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu: Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 1. Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji na finansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 2. Celem zadania jest przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, integracja tych osób.

 3. Konkurs obejmuje w szczególności przedsięwzięcia dotyczące:

1) działalności na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez m.in. szkolenia, warsztaty, seminaria edukacyjne, poradnictwo, koła zainteresowań,

2) zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego,

3) organizacji uroczystych spotkań,

4) działalności służącej poprawie stanu fizycznego osób niepełnosprawnych poprzez grupy wsparcia, działania wspierające organizacje różnorodnych form wypoczynku.

 1. Na realizację ww. zadania Gmina Goleniów przeznacza kwotę 16 000 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 3. W przypadku gdy suma finansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokość dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji organizator konkursu może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na finansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość finansowania poszczególnych pozycji. W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana podmiot dokonuje aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu, bądź wycofuje swoją ofertę.

 4. W ramach kosztów projektu finansować można jedynie działania niezbędne do jego realizacji. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy.

 5. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:

1) są niezbędne do realizacji zadania,

2) zostały faktycznie poniesione,

3) zostały poniesione faktycznie na potrzeby osób, do których zadanie jest adresowane,

4) są udokumentowane (dowodem poniesionych wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

5) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.

Są nimi np.:

a) koszty biurowe (telefon, koszt przesyłek pocztowych, papier, tusz, toner),

b) transport związany z realizacją zadania,

c) wynajem sali, w tym nagłośnienia i oświetlenia,

d) drobny poczęstunek dla uczestników działań (typu: kawa, herbata, napoje, ciastka, owoce itp.),

e) bilety wstępu (np. kino, teatr, muzeum, basen),

f) zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 marca 2016 r. i kończyć później niż 31 grudnia 2016 r.

Określając termin realizacji zadania należy uwzględnić czas niezbędny do jego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia. Termin ten nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

 1. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 5 lutego 2016 r. o godz. 12.00.

Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 2. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

 

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) wartość merytoryczna oferty: rezultaty i oddziaływanie projektu, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy, przewidywana liczba odbiorców (oceniana w skali 0 - 35),

b) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 35),

c) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniana w skali 0 - 30).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

 

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów, po wstępnej ocenie projektu pod względem formalnym przez pracowników Urzędu, dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania w terminie 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.

 2. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 3. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 1. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 2. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest finansowanie więcej niż jednej oferty, finansowanie jednej oferty lub nie finansowanie żadnej z ofert.

 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

 4. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 5. wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 1. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

 

 

 

VII. Zrealizowane przez Gminę Goleniów w danym roku oraz w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym:

2016 r. 0 zł

2015 r. 15 000 zł

 

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu,

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu u Sekretarza Gminy, nr telefon 91 46 98 216 i Dyrektora Wydziału Administracji i Spraw Społecznych, nr telefonu 91 46 98 203.

 

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

 

 

 

Goleniów, 12 stycznia 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 12-01-2016 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 16:06