Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 28 kwietnia 2016r.


Goleniów, dnia 2016.03.14

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 5 miasta Goleniowa przy ulicy Szkolnej - Pułaskiego.

- działka nr 344/2 o powierzchni 198m2, KW nr SZ1O/00052047/9

Cena wywoławcza: 19.200zł

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działki nr 344/2 nie została wydana Dezyzja o warunkach zabudowy.

Działka niezabudowana. Na powierzchni działki znajduje się pozostałość po fundamentach.

Przez działkę przebiegają następujące media:

- sieć wodociągowa - w15 i kanalizacji deszczowej. Urządzenia wodociągowe nie są własnością Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

- linia energetyczna niskiego napięcia 3eNN.

Infrastruktura energetyczna nie należy do ENEA Operator Sp. z o.o.

- sieć ciepłownicza należy do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Przebiegająca przez działkę nr 344/2 sieć ciepłownicza - 2c400.

Nabywca niezwłocznie ustanowi na nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy pod nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie, nieodpłatnie i na czas nieokreślony, prawo służebności przesyłu, polegającej na prawie usytuowania na działce nr 344/2 ciepłociągu wraz z odwadniającą go kanalizacją deszczową oraz na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 4,0m- to jest 2,0m ze strony lewej i 2,0 m ze strony prawej wzdłuż osi ciepłociągu w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowegio funkcjonowania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności na prawie wstępu na teren nieruchomości celem usuwania awarii, dokonywania przeglądów, konserwacji naprawy, modernizacji rozbudowy i remontów ciepłociągu oraz odwadniającej go kanalizacji deszczowej z każdorazowym obowiązkiem przywrócenia do stanu pierwotnego. Koszty podatkowe, notarialne, skarbowe i sądowe ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu i wpisu tego prawa do księgi wieczystej poniesie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Na etapie wykonawstwa należy pamiętać, że: ławy fundamentowe budynku w pobliżu kanału ciepłowniczego muszą być posadowione poniżej kanału na gruncie rodzimym, nawierzchnia nad istniejącym ciepłociągiem musi być rozbieralna oraz zapewnić przeniesienie obciążeń do ruchu w sposób bezpieczny dla istniejącego kanału ciepłowniczego, roboty budowlane w pobliżu ciepłociągu muszą być wykonywane pod nadzorem pracowników PEC Sp. z o.o. w Goleniowie, PEC Spoółka z o.o. w Goleniowie zapewni nieodpłatny nadzór nad ww. robotami budowlanymi.

Została wydana Decyzja Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29.12.2015r. wyrażająca zgodę na dysponowanie gruntem działki, między innymi 344/2, na roboty budowlane polegające na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia.

Na potrzeby obsługi innych sieci znajdujących się na działce, odrębnym porozumieniem zostanie ustalone ograniczone prawo rzeczowe.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po uprzednim uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

Ze względu na małą powierzchnię nie będzie możliwa zabudowa działki nr 344/2 budynkiem o charakterze stałym. Przebiegające przez działkę sieci stanowią dodatkowe ograniczenie w jej zagospodarowaniu.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywcy zobowiązani będą do przygotowania gruntu do użytkowania we własnym zakresie.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 19 kwietnia 2016r.,

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM

w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 20 kwietnia 2016r.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl. Lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 23-03-2016 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 23-03-2016
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2016 14:17