Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży


OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

I. Rodzaj zadania

Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży :

Zadanie I: Organizacja wypoczynku stacjonarnego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży

Zadanie II: Organizacja form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 351 zł).

 

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 80000 zł.

W 2009 r. na realizację zadania z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę 100000 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator formy wypoczynku dzieci i młodzieży.

 4. Dofinansowanie nie może przekraczać 70 % całkowitych kosztów zadania w przypadku realizacji projektów organizowanych w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży (zadanie I) oraz 95 % całkowitych kosztów zadania w przypadku organizacji form wyjazdowych (zadanie II).

 5. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.

 6. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów:

a) wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników,

b) zakupu materiałów na zajęcia dla uczestników,

c) transportu uczestników,

d) koszty osobowe opiekunów w wysokości nie przekraczającej 25 % całkowitych kosztów zadania,

e) obsługi przewodnickiej i sędziowskiej imprez,

f) ubezpieczenia uczestników,

g) wstępu do zwiedzanych obiektów,

h) opłat za wynajem sal i wstęp do obiektów sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych.

 1. W przypadku realizacji zadania II - organizator wypoczynku sam przeprowadzi rekrutację jego uczestników. Lista zakwalifikowanych osób musi być zatwierdzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie. Zatwierdzoną listę należy przedłożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie najpóźniej dzień przed planowanym wyjazdem.

 2. W przypadku gdy suma dofinansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokość dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji organizator konkursu może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji.

W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane w okresie wakacji letnich, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 25 czerwca 2010 r. i kończy nie później niż 31 sierpnia 2010 r.

 2. Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież z terenu Gminy Goleniów.

 

V. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert dotyczący organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 4 maja 2010 r. o godz. 12.00.

 4. Na stronie tytułowej oferty należy podać rodzaj zadania publicznego zgodny z nazwą zadania wymienionego w tytule ogłoszenia o konkursie, natomiast w Rozdziale II oferty (opis zadania) pkt 1 należy podać szczegółowa nazwę zadania realizowanego w ramach rodzaju zadania publicznego.

 5. Podmioty składające kilka ofert mogą złożyć wymagane poniżej dokumenty tylko raz, jako załącznik do pierwszej oferty:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) kserokopię statutu,

c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

d) sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

e) oświadczenie osób reprezentujących podmiot składający ofertę o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku.

 1. Jeżeli aktualne dokumenty wymienione w ust. 5 są w posiadaniu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o tym fakcie.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Na każde z zadań będące przedmiotem konkursu należy złożyć odrębną ofertę.

 4. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jeden podmiot na dane zadanie spowoduje wyłączenie go z procedury konkursowej.

 

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 21 dni od ostatecznego terminu ich składania.

 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 3. Komisja w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 4. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Gminy Goleniów w formie zarządzenia.

 5. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

 6. Zarządzenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

VII. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) terminowość złożenia oferty,

b) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

c) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) zawartość merytoryczna oferty (oceniana w skali 0 - 30),

b) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udział innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0 - 30),

c) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniane w skali 0 - 30),

d) wkład pracy wolontariuszy (oceniany w skali 0 -10).

VIII. Regulacje końcowe

1. Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2. Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 4698203, 4698216.

 

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Andrzej Wojciechowski

 

 

 

 

 

 

 

Goleniów, 12 kwietnia 2010 r.

2

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 12-04-2010 15:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Edyta Guzikiewicz 12-04-2010 15:59