Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 06 września 2016r.


Goleniów, dnia 2016.08.02

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 7 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami Szczecińską - Cichą i Przestrzenną.

  • działka nr 132/15 o powierzchni 0,0060ha, KW nr SZ1O/00033891/1,

  • działka nr 132/16 o powierzchni 0,0037ha, KW nr SZ1O/00033891/1.

Łączna powierzchnia: 0,0097ha

Łączna cena wywoławcza: 8.540zł

Dla nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nieruchomości znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szkoły podstawowej.

Ze względu na użytkowanie leśne nie może zostać wydana Decyzja o warunkach zabudowy.

Na terenie nieruchomości obowiązuje utrzymanie istniejącego drzewostanu i zakaz wszelkiej zabudowy.

Brak możliwości efektywnego zagospodarowania budynkiem ww. nieruchomości.

Mała powierzchnia nieruchomości, obowiązek utrzymania istniejącego drzwostanu, oraz zakaz wszelkiej zabudowy stanowią ograniczenie w jej zagospodarowaniu.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 80 i 132/9.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywcy zobowiązani będą do przygotowania gruntu do użytkowania we własnym zakresie.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 września 2016r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 30 sierpnia 2016r.,

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM

w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 31 sierpnia 2016r.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl. lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 03-08-2016 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 03-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 03-08-2016 15:09