Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVII/181/99 w sprawie przyjęcia Strategii społeczno - gospodarczego rozwoju Gminy Goleniów 2016-09-02 11:51
dokument Uchwała Nr XVII/180/99 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2000 rok 2016-08-24 10:04
dokument Uchwała Nr XVII/179/99 o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu na 2000 r. 2016-08-24 10:03
dokument Uchwała Nr XVII/178/99 o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2000 r. 2016-08-24 10:02
dokument Uchwała Nr XVII/177/99 w sprawie ustalenia wydatków które nie wygasają z końcem roku 1999 2016-08-24 10:01
dokument Uchwała Nr XVII/176/99 w sprawie zmian budżetu gminy na 1999 r. 2016-08-24 10:00
dokument Uchwała Nr XVI/175/99 o zmianie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji do opracowania zasad i regulaminu honorowania zasłużonych obywateli Gminy Goleniów 2016-08-24 09:59
dokument Uchwała Nr XVI/174/99 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2016-08-24 09:58
dokument Uchwała Nr XVI/173/99 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej ustalenia obwodu 2016-08-24 09:57
dokument Uchwała Nr XVI/172/99 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej 2016-08-24 09:56
dokument Uchwała Nr XVI/171/99 w sprawie prowadzenia spraw z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej 2016-08-24 09:55
dokument Uchwała Nr XVI/170/99 w sprawie zmian budżetu gminy na 1999 r. 2016-08-24 09:48
dokument Uchwała Nr XVI/169/99 w sprawie zmian budżetu gminy na 1999 r. 2016-08-24 09:47
dokument Uchwała Nr XVI/168/99 w sprawie: wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wydanie świadectw miejsca ochodzenia 2016-08-24 09:46
dokument Uchwała Nr XV/167/99 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 2016-08-24 09:45
dokument Uchwała Nr XV/166/99 w sprawie opłaty targowej 2016-08-24 09:44
dokument Uchwała Nr XV/165/99 w sprawie targowisk i miejsc czasowo wyznaczonych do sprzedaży 2016-08-24 09:43
dokument Uchwała Nr XV/164/99 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2000 2016-08-24 09:42
dokument Uchwała Nr XV/163/99 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2000 r. 2016-08-24 09:41
dokument Uchwała Nr XV/162/99 w sprawie: ceny skupu żyta służącego do obliczenia podatku rolnego na 2000 rok 2016-08-24 09:40
dokument Uchwała Nr XV/161/99 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 2016-08-24 09:39
dokument Uchwała Nr XV/160/99 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Goleniów 2016-08-24 09:13
dokument Uchwała Nr XV/159/99 w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goleniowie 2016-08-24 09:10
dokument Uchwała Nr XV/158/99 w sprawie wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji do opracowania zasad i regulaminu honorowania zasłużonych obywateli Gminy Goleniów 2016-08-24 09:09
dokument Uchwała Nr XV/157/99 w sprawie uchwalenia Regulaminu Biura Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-24 09:08
dokument Uchwała Nr XV/156/99 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poręczenia kredytu dla GTBS Sp. z o.o. w Goleniowie 2016-08-24 09:07
dokument Uchwała Nr XV/155/99 w sprawie zmiany Uchwały Nr I - 437 - 98 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie zasad przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, zwalniania z obowiązku zbywania nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielania bonifikat od ustalonej ceny nieruchomości 2016-08-24 09:06
dokument Uchwała Nr XV/154/99 w sprawie zmian budżetu gminy na 1999 r. 2016-08-24 09:05
dokument Uchwała Nr XV/153/99 w sprawie wydania opinii o utworzeniu powiatu nowogardzkiego z siedzibą w Nowogardzie 2016-08-24 09:04
dokument Uchwała Nr XIV/152/99 w sprawie wyboru członków Kolegium do spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie 2016-08-24 08:39
dokument Uchwała Nr XIV/151/99 w sprawie wyboru ławników do Sądu w Goleniowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 2016-08-24 08:38
dokument Uchwała Nr XIV/150/99 w sprawie wyboru ławników ludowych do Sądu Rejonowego w Goleniowie 2016-08-24 08:37
dokument Uchwała Nr XIV/149/99 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków komisji spoza Rady 2016-08-24 08:36
dokument Uchwała Nr XIV/148/99 w sprawie powołania Doraźnej Komisji do opracowania zasad i regulaminu honorowania zasłużonych obywateli Gminy Goleniów 2016-08-24 08:35
dokument Uchwała Nr XIV/147/99 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Kapituły Honorowego Obywatelstwa Gminy Goleniów 2016-08-24 08:34
dokument Uchwała Nr XIV/146/99 o zmianie uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowego Obywatelstwa Gminy Goleniów 2016-08-24 08:33
dokument Uchwała Nr XIV/145/99 w sprawie zaciągania zobowiązań służących realizacji inwestycji Centrum Administracji w Goleniowie 2016-08-23 15:27
dokument Uchwała Nr XIV/144/99 w sprawie zmian budżetu gminy na 1999 r. 2016-08-23 15:26
dokument Uchwała Nr XIV/143/99 w sprawie rozliczenia dochodów uzyskanych na mieniu gminnym w jednostkach budżetowych Gminy Goleniów 2016-08-23 15:25
dokument Uchwała Nr XIV/142/99 w sprawie likwidacji dotychczasowych i utworzenia w roku 1999 środków specjalnych w jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Goleniów 2016-08-23 15:24
dokument Uchwała Nr XIV/141/99 w sprawie zestawienia planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1999 r. 2016-08-23 15:23
dokument Uchwała Nr XIV/140/99 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Goleniów 2016-08-23 15:05
dokument Uchwała Nr XIII/139/99 w sprawie zadeklarowania chęci przystąpienia Gminy Goleniów do członkostwa w Unii Miasteczek Polskich 2016-08-23 15:04
dokument Uchwała Nr XIII/138/99 w sprawie rezygnacji Gminy Goleniów z członkostwa w Związku Polskich Gmin Zachodnich z siedzibą w Zielonej Górze 2016-08-23 15:03
dokument Uchwała Nr XIII/137/99 w sprawie nadania statutu Gimnazjum w Kliniskach 2016-08-23 15:02
dokument Uchwała Nr XIII/136/99 w sprawie nadania statutu Gimnazjum w Mostach 2016-08-23 15:01
dokument Uchwała Nr XIII/135/99 w sprawie nadania statutu Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie 2016-08-23 15:00
dokument Uchwała Nr XIII/134/99 w sprawie nadania statutu Gimnazjum Nr 1 w Goleniowie 2016-08-23 14:59
dokument Uchwała Nr XIII/133/99 w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego i wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki jako zabezpieczenia kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Goleniowie 2016-08-23 14:58
dokument Uchwała Nr XIII/132/99 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szarych Szeregów 7 Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie 2016-08-23 14:55
dokument Uchwała Nr XIII/131/99 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szkolnej w Goleniowie 2016-08-23 14:54
dokument Uchwała Nr XII/130/99 w sprawie powołania Zespołu Rady Miejskiej w Goleniowie do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników ludowych 2016-08-23 14:46
dokument Uchwała Nr XII/129/99 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie 2016-08-23 14:44
dokument Uchwała Nr XII/128/99 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie 2016-08-23 14:43
dokument Uchwała Nr XII/127/99 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie 2016-08-23 14:41
dokument Uchwała Nr XII/126/99 w sprawie zestawienia planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1999 roku 2016-08-23 14:40
dokument Uchwała Nr XII/125/99 w sprawie emisji obligacji 2016-08-23 14:39
dokument Uchwała Nr XII/124/99 w sprawie zmian budżetu gminy na 1999 r. 2016-08-23 14:37
dokument Uchwała Nr XI/123/99 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do podjęcia działań w celu przejęcia od Powiatu Goleniowskiego na własność Zespołu Obiektów Sportowych w Goleniowie 2016-08-23 14:36
dokument Uchwała Nr XI/122/99 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom we wsi Lubczyna 2016-08-23 14:35
dokument Uchwała Nr XI/121/99 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Goleniów 2016-08-23 14:34
dokument Uchwała Nr XI/120/99 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole 2016-08-23 14:32
dokument Uchwała Nr XI/119/99 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 2016-08-23 13:29
dokument Uchwała XI/118/99 zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze 2016-08-23 13:27
dokument Uchwała Nr XI/117/99 o zmianie uchwały Nr IV/40/99 z dnia 20.01.1999 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej do opracowania strategii rozwoju Gminy Goleniów 2016-08-23 13:26
dokument Uchwała Nr XI/116/99 w sprawie zmian budżetu gminy na 1999 r. 2016-08-23 13:25
dokument Uchwała Nr XI/115/99 w sprawie zmian w budżecie gminy Goleniów na 1999 r. 2016-08-23 13:24
dokument Uchwała Nr XI/114/99 w sprawie zmian budżetu gminy na 1999 r. 2016-08-23 13:23
dokument Uchwała Nr X/113/99 o zmianie uchwały Nr II/18/98 z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej oraz wyboru jej Przewodniczącego 2016-08-23 13:21
dokument Uchwała Nr X/112/99 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów 2016-08-23 13:18
dokument Uchwała Nr X/111/99 w sprawie powołania składu komisji i przyjęcia regulaminu do przeprowadzenia 2016-08-23 13:17
dokument Uchwała Nr X/110/99 w sprawie powołania składu komisji i przyjęcia regulaminu do przeprowadzenia 2016-08-23 13:16
dokument Uchwała Nr X/109/99 w sprawie powołania składu komisji i przyjęcia regulaminu do przeprowadzenia 2016-08-23 12:21
dokument Uchwała Nr X/108/99 w sprawie powołania składu komisji i przyjęcia regulaminu do przeprowadzenia 2016-08-23 12:21
dokument Uchwała Nr X/107/99 w sprawie powołania składu komisji i przyjęcia regulaminu do przeprowadzenia 2016-08-23 12:20
dokument Uchwała Nr X/106/99 w sprawie powołania składu komisji i przyjęcia regulaminu do przeprowadzenia 2016-08-23 12:19
dokument Uchwała Nr X/105/99 w sprawie powołania składu komisji i przyjęcia regulaminu do przeprowadzenia 2016-08-23 12:18
dokument Uchwała Nr X/104/99 w sprawie powołania składu komisji i przyjęcia regulaminu do przeprowadzenia 2016-08-23 12:17
dokument Uchwała Nr X/103/99 w sprawie powołania składu komisji i przyjęcia regulaminu do przeprowadzenia 2016-08-23 12:16
dokument Uchwała Nr X/102/99 w sprawie rozdysponowania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1999 roku 2016-08-23 12:14
dokument Uchwała Nr X/101/99 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/56/99 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goleniów na rok 1999 2016-08-23 12:13
dokument Uchwała Nr X/100/99 w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych 2016-08-23 12:05
dokument Uchwała Nr X/99/99 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Goleniów 2016-08-23 12:04
dokument Uchwała Nr X/98/99 w sprawie : zmiany Uchwały Nr IV-163-95 z dn.10.05.95 Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 2016-08-23 12:03
dokument Uchwała Nr X/97/99 w sprawie: powołania komisji orzekających w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych oraz wyboru ich składu osobowego 2016-08-23 12:02
dokument Uchwała Nr X/96/99 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII - 407- 97 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 .10.1997 r. dot.: zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych 2016-08-23 12:01
dokument Uchwała Nr X/95/99 w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek 2016-08-23 12:00
dokument Uchwała Nr X/94/99 w sprawie wydawania zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówką 2016-08-23 11:59
dokument Uchwała Nr X/93/99 w sprawie: zmiany Uchwały Nr II-365-97 z dnia 24 kwietnia 1997 roku dotyczącej powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-08-23 11:58
dokument Uchwała Nr X/92/99 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Goleniów na 1999 rok" 2016-09-02 10:21
dokument Uchwała Nr IX/91/99 w sprawie zmian w składzie osobowym Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2016-08-23 11:56
dokument Uchwała Nr IX/90/99 w sprawie wykupu obligacji serii A w celu ich umorzenia 2016-08-23 11:45
dokument Uchwała Nr IX/89/99 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Goleniów za 1998 r. 2016-08-23 11:44
dokument Uchwała Nr VIII/88/99 o zmianie uchwały Nr II/18/98 z dnia 10.12.1998 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej oraz wyboru jej Przewodniczącego 2016-08-23 11:43
dokument Uchwała Nr VIII/87/99 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 2016-08-23 11:42
dokument Uchwała Nr VIII/86/99 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów 2016-08-23 11:41
dokument Uchwała Nr VIII/85/99 w sprawie założenia publicznego Gimnazjum w Mostach 2016-08-23 11:40
dokument Uchwała Nr VIII/84/99 w sprawie założenia publicznego Gimnazjum w Kliniskach 2016-08-23 11:39
dokument Uchwała Nr VIII/83/99 w sprawie założenia publicznego Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie 2016-08-23 11:38
dokument Uchwała Nr VIII/82/99 w sprawie założenia publicznego Gimnazjum Nr 1 w Goleniowie 2016-08-23 11:37
dokument Uchwała Nr VIII/81/99 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Goleniowie 2016-08-23 11:36
dokument Uchwała Nr VIII/80/99 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 5 w Goleniowie 2016-08-23 11:31
dokument Uchwała Nr VIII/79/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mostach 2016-08-23 11:30
dokument Uchwała Nr VIII/78/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubczynie 2016-08-23 11:29
dokument Uchwała Nr VIII/77/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krępsku 2016-08-23 11:29
dokument Uchwała Nr VIII/76/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Komarowie 2016-08-23 11:28
dokument Uchwała Nr VIII/75/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach 2016-08-23 11:27
dokument Uchwała Nr VIII/74/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Białuniu 2016-08-23 11:26
dokument Uchwała Nr VIII/73/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Goleniowie 2016-08-23 11:25
dokument Uchwała Nr VIII/72/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie 2016-08-23 11:24
dokument Uchwała Nr VIII/71/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goleniowie 2016-08-23 11:23
dokument Uchwała Nr VIII/70/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie 2016-08-23 11:19
dokument Uchwała Nr VIII/69/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Goleniowie 2016-08-23 11:18
dokument Uchwała Nr VIII/68/99 w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum w Mostach 2016-08-23 11:17
dokument Uchwała Nr VIII/67/99 w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum w Kliniskach 2016-08-23 11:16
dokument Uchwała Nr VIII/66/99 w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie 2016-08-23 11:15
dokument Uchwała Nr VIII/65/99 w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Goleniowie 2016-08-23 11:14
dokument Uchwała Nr VIII/64/99 w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Mostach 2016-08-23 11:13
dokument Uchwała Nr VIII/63/99 w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Lubczynie 2016-08-23 11:13
dokument Uchwała Nr VIII/62/99 w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej 2016-08-23 10:45
dokument Uchwała Nr VIII/61/99 w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Komarowie 2016-08-23 10:44
dokument Uchwała Nr VIII/60/99 w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej 2016-08-23 10:31
dokument Uchwała Nr VIII/59/99 w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 2016-08-23 10:30
dokument Uchwała Nr VIII/58/99 w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goleniowie 2016-08-23 10:29
dokument Uchwała Nr VIII/57/99 w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 2016-08-23 10:28
dokument Uchwała Nr VII/56/99 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goleniów na rok 1999 2016-08-23 10:27
dokument Uchwała Nr VI/55/99 w sprawie: poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Goleniów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Lubczynie, rurociągu przesyłowego ścieków Lubczyna - Komarowo oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Komarowie 2016-08-23 10:25
dokument Uchwała Nr VI/54/99 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Lubczynie, rurociągu przesyłowego ścieków Lubczyna - Komarowo oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Komarowie 2016-08-23 10:26
dokument Uchwała Nr V/53/99 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 2016-09-02 10:20
dokument Uchwała Nr V/52/99 w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-499-98 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 15 czerwca 1998r. i uchylenia uchwały Nr I-443-98 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 lutego 1998r. 2016-08-23 10:21
dokument Uchwała Nr V/51/99 w sprawie ustalenia opłat za ścieki 2016-08-23 10:19
dokument Uchwała Nr V/50/99 w sprawie ustalenia opłat za ścieki 2016-08-23 09:37
dokument Uchwała Nr V/49/99 w sprawie ustalenia opłat za wodę 2016-08-23 09:38
dokument Uchwała Nr V/48/99 w sprawie ustalenia opłat za wodę 2016-08-23 09:38
dokument Uchwała Nr V/47/99 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów 2016-08-23 09:38
dokument Uchwała Nr V/46/99 w sprawie: zmiany Uchwały Nr II-365-97 z dnia 24 kwietnia 1997 roku dotyczącej powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-08-23 09:39
dokument Uchwała Nr V/45/99 w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej 2016-08-23 09:39
dokument Uchwała Nr IV/44/99 w sprawie wyrażenia aprobaty na rozłożenie na raty zapłaty ceny lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 42 w Goleniowie 2016-08-23 09:39
dokument Uchwała Nr IV/43/99 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Goleniów 2016-08-23 09:39
dokument Uchwała Nr IV/42/99 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Goleniów 2016-08-23 09:40
dokument Uchwała Nr IV/41/99 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2016-08-23 09:42
dokument Uchwała Nr IV/40/99 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej do opracowania strategii rozwoju Gminy Goleniów na kadencję 1998-2002 2016-08-23 09:42
dokument Uchwała Nr IV/39/99 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-08-23 09:42
dokument Uchwała Nr IV/38/99 w sprawie wyznaczenia reprezentantów do Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego ?POMERANIA? 2016-08-23 09:43
dokument Uchwała Nr IV/37/99 sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków komisji spoza Rady 2016-08-23 09:43
dokument Uchwały Nr IV/36/99 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego obowiązującego na placach i w parkach 2016-08-23 09:44
dokument Uchwała Nr IV/35/99 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Goleniów 2016-08-23 09:44