Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 30 września 2016r.

 

Goleniów, 23.08.2016 r.

 

 

 

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

 

I. Obręb Wierzchosław

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku położonym w Wierzchosławiu nr 31 o powierzchni 56,50m2, do którego pomieszczeniami przynależnymi są: komórka o powierzchni 13,20m2

i pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 84,69m2 , wraz z udziałem do 46/100 części

w budynkach i w działce nr 170 o powierzchni 3479m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych

przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Księga Wieczysta Nr SZ1O/00029019/4.

 

Lokal mieszkalny nr 2 składający się z trzech pokoi i kuchni, do którego pomieszczeniami przynależnymi jest komórka i pomieszczenie gospodarcze, położony jest na parterze budynku mieszkalnego, dwulokalowego, jednokondygnacyjnego. Pomieszczenie wc znajduje się na terenie posesji. Lokal wymaga remontu.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

  • Łączna cena wywoławcza: 37.647zł.

Przetarg przeprowadza się łącznie na grunt i lokal mieszkalny.

 

II. Obręb nr 5 miasta Goleniów

Lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja nr 43 w Goleniowie

o powierzchni 33,07m2 wraz z udziałem do 570/10000 części w nieruchomości wspólnej

i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 513 o powierzchni 547m2, położony

w Goleniowie.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych

przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Księga Wieczysta Nr 30462.

 

Lokal mieszkalny nr 1 składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, korytarza i schowka położony jest na poddaszu budynku użytkowo-mieszkalnego, wielolokalowego, dwukondygnacyjnego z poddaszem.

Budynek objęty jest ochroną konserwatorską.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

  •  

  • Łączna cena wywoławcza: 60.122zł.

Przetarg przeprowadza się łącznie na grunt i lokal mieszkalny.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu, z zachowaniem proporcji wynikającej z ceny wywoławczej, zostanie ustalona cena za grunt i cena za lokal mieszkalny.

Cena gruntu osiągnięta w przetargu będzie podstawą do naliczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1% tej cenyplus 23% podatku VAT.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu będzie wynosić 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu plus 23% podatku VAT.

 

Nieruchomości można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin

z pracownikiem GTBS nr telefonu 91 418 28 51.

 

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2016r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 ( niski parter ).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794) w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 września 2016r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący nieruchomość.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl

Burmistrz Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Miturska 26-08-2016 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Miturska 26-08-2016 12:01