Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 07 kwietnia 2017r.


Goleniów, 01.03.2017r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Pierwszy przetarg:

I. Obręb nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Stargardzkiej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla części działki nr 741/2 została wydana Decyzja nr 101/2013 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, następnie nastąpił podział geodezyjny ww. działki. Brak odrębnych Decyzji o warunkach zabudowy dla nowo powstałych działek. Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzję o warunkach zabudowy, która określi sposób zagospodarowania działek. Po przeciwległej stronie działki drogowej istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

- działka nr 741/3 o powierzchni 1.233m2 , KW SZ1O/00033257/5

Cena wywoławcza: 135.200zł

Przy granicy działki rosną drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem Nabywca we własnym zakresie uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Obręb nr 8 miasta Goleniowa przy ulicy Jana Kochanowskiego.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości, w skład której wchodzą działki nr 418/5 i 418/2 została wydana Decyzja Burmistrza Nowogardu nr 106/2014 o warunkach zabudowy ABPP.6730.82.2014 z dnia 14.11.2014 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowie zjazdu indywidualnego z drogi publicznej.

Nieruchomość, w skład której wchodzą działki:

 • 418/2 o powierzchni 278m2 , KW SZ1O/00050690/7

 • 418/5 o powierzchni 146m2 , KW SZ1O/00050690/7

Łączna powierzchnia nieruchomości: 424m2

Łączna cena wywoławcza: 58.400zł

1) Przez działkę nr 418/2 przebiega linia energetyczna niskiego napięcia.

Odrębnym aktem notarialnym Nabywcy niezwłocznie ustanowią nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na działce 418/2 położonej w obrębie nr 8 miasta Goleniowa przy ulicy Jana Kochanowskiego na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Przedmiotowa służebność ograniczona będzie do terenu o powierzchni 11m2 pod urządzeniami infrastruktury elektroenergetycznej w postaci linii kablowych nN (pas o długości 22m i szerokości 0,5m) do korzystania z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem znajdujących się na tej nieruchomości urządzeń energetycznych, umożliwiającym w szczególności władanie, używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń wszelkimi środkami transportu przez pracowników służb ekspolatacyjnych ENEA Operator Sp. z o.o., jego następców prawnych oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi ENEA Operator Sp. z o.o. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów oraz wprowadzania nowych obwodów energetycznych z urządzeń już istniejących, a także dystrybucji energii elektrycznej.

Koszty notarialne i sądowe ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu i wpisu ww. ograniczonego prawa w księdze wieczystej poniesie ENEA Operator Spółka z o.o.

2) Przez działkę nr 418/2 przebiega oraz sieć wodociągowa w 50.

Odrębnym aktem notarialnym Nabywcy niezwłocznie ustanowią nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na działce 418/2 położonej w obrębie nr 8 miasta Goleniowa przy ulicy Jana Kochanowskiego na rzecz Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o.

Koszty notarialne i sądowe ustanowienia niedpłatnej służebności i wpisu ww. ograniczonego prawa rzeczowego w księdze wieczystej poniosą Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

W wypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona przeniesienia istniejącej infrastruktury w uzgodnieniu z poszczególnymi organami sieciowymi.

III. Obręb nr 2 miasta Goleniowa w rejonie ulicy Ogrodowej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 638 została wydana Decyzja nr 466/1 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, następnie działka ta została podzielona Decyzją z dnia 06.07.2012r. Brak odrębnych Decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania wynikający z ww. Decyzji. Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzję o warunkach zabudowy, która określi sposób zagospodarowania działek.

Po przeciwległej stronie działki drogowej istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.

Teren działek porośnięty trawą, krzewami i drzewamiowocowymi.

Uporządkowanie terenu działek na koszt Nabywcy.

Nabywca dokona uzbrojenia terenu działek we własnym zakresie i na własny koszt.

Każdy Nabywca działek nr: 638/1, 638/2, 638/3 będzie zobowiązany do uczestniczenia w kosztach budowy i urządzeniu całej działki nr 638/5 w udziale do 1/5 części.

- działka nr 638/1 o powierzchni 0,0776ha oraz udział do 1/5 części w prawie własności działki nr 638/5 o powierzchni 0,0947ha, KW SZ1O/00056545/8

Łączna cena wywoławcza: 66.400zł

- działka nr 638/2 o powierzchni 0,0884ha oraz udział do 1/5 części w prawie własności działki nr 638/5 o powierzchni 0,0947ha, KW SZ1O/00056545/8

Łączna cena wywoławcza: 74.100zł

- działka nr 638/3 o powierzchni 0,0640ha oraz udział do 1/5 części w prawie własności działki nr 638/5 o powierzchni 0,0947ha, KW SZ1O/00056545/8

Łączna cena wywoławcza: 54.400zł

Drugi przetarg:

I. Obręb nr 4 miasta Goleniowa ul. Rybacka osiedle „Zielone Wzgórza”

W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 5MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym.

Uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XIX/228/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. Gmina Goleniów przystąpiła do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego między innymi teren niżej wymienionych działek.

1) Działka w całości objęta jest stanowiskiem archeologicznym.

- działka nr 141/4 o powierzchni 0,0927ha, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 59.660zł

Teren uzbrojony w sieć sanitarną i wodociągową.

2) Działka w części objęta jest stanowiskiem archeologicznym.

- działka nr 141/2 o powierzchni 0,0980ha, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 63.000zł

Teren uzbrojony w sieć sanitarną. Działka ma dostęp do sieci wodociągowej.

Teren ww. działek porośnięty jest roślinnością trawiastą oraz krzewami i drzewostanem dziko rosnącym.

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. i jej następców prawnych. Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje działek wymienionych w punkcie 1, 2 i 3.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 29 listopada 2016r.

II. Obręb Mosty

Sposób zagospodarowania wynikający z decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

- działka nr 84/4 o powierzchni 1.331m2 wraz z udziałem do 1/2 części w prawie własności działki nr 84/3 o powierzchni 600m2, KW nr SZ1O/00030574/2

Łączna cena wywoławcza: 59.280zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Przybiernów

o warunkach zabudowy nr 44/WZ/2013 z dnia 05 czerwca 2013r.

- działka nr 84/5 o powierzchni 2.425m2 wraz z udziałem do 1/2 części w prawie własności działki nr 84/3 o powierzchni 600m2, KW nr SZ1O/00030574/2

Łączna cena wywoławcza: 88.690zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Przybiernów

o warunkach zabudowy nr 74/WZ/2013 z dnia 10 października 2013r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 29 listopada 2016r.

Kolejny przetarg:

I. Obręb Modrzewie.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie została wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości. Dopuszczalna budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzję o warunkach zabudowy określającą sposób zagospodarowania nieruchomości.

- działka nr 114/6 o powierzchni 903m2 , KW SZ1O/00040563/3

Cena wywoławcza: 39.330zł

     • Teren działki porośnięty roślinnością trawiastą, drzewami owocowymi oraz samosiejkami drzew i krzewów.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 15 lipca 2016r., drugi na dzień 15 września 2016r., kolejny na dzień 29 listopada 2016r.

II. Obręb Białuń.

Sposób zagospodarowania wynikający z decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z użytkowym poddaszem, wbudowanym garażem wraz

z urządzeniami budowlanymi na każdej z działek.

1)

- działka nr 147/2 o powierzchni 1.497m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 54.100zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina

o warunkach zabudowy nr 27/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Działka porośnięta samosiejkami młodych drzew oraz dziko rosnącymi krzewami i trawą.

2)

- działka nr 147/3 o powierzchni 1.506m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 54.410zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina

o warunkach zabudowy nr 28/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Na działce - przy jej granicy od strony drogi rosną drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca dokona wycinki istniejącego drzewostanu na własny koszt.

Działka porośnięta dziko rosnącymi samosiejkami młodych drzew oraz dziko rosnącymi krzewami i trawą.

3)

- działka nr 147/4 o powierzchni 1.515m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 54.720zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina

o warunkach zabudowy nr 29/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Na działce - przy jej granicy od strony drogi rosną drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca dokona wycinki istniejącego drzewostanu na własny koszt.

Działka porośnięta dziko rosnącymi samosiejkami młodych drzew oraz dziko rosnącymi krzewami i trawą.

4)

- działka nr 147/5 o powierzchni 1.520m2 , KW nr 34950

Cena wywoławcza : 54.900zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina

o warunkach zabudowy nr 30/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Na działce - przy jej granicy od strony drogi rosną drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca dokona wycinki istniejącego drzewostanu na własny koszt.

Działka porośnięta dziko rosnącymi samosiejkami młodych drzew oraz dziko rosnącymi krzewami i trawą.

Pierwszy przetarg na zbycie działek wymienionych w punkcie 1,2, 3,4 został ogłoszony na dzień 31 marca 2016r., drugi na dzień 28 czerwca 2016r., kolejny na dzień 15 września 2016r., 29 listopada 2016r.

III. Obręb Marszewo

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z urządzeniami budowlanymi na każdej z działek.

Teren działek znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich prac budowlano - inżynierskich z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

Inwestycja na działkach winna być realizowana z uwzględnieniem warunków określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

1)

- działka nr 87/3 powierzchni 1.365m2 , KW nr SZ1O/00009851/2

Cena wywoławcza : 61.570zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Nowogardu Nr 92/2015 z dnia 06.07.2015r.

2)

- działka nr 87/4 powierzchni 1.188m2 , KW nr SZ1O/00009851/2

Cena wywoławcza : 43.610zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Nowogardu Nr 91/2015 z dnia 03.07.2015r.

Pierwszy przetarg na zbycie działek wymienionych w punkcie 1 i 2 został ogłoszony na dzień 19 listopada 2015r., drugi na dzień 31 marca 2016r., kolejny na dzień 28 czerwca 2016r.,15 września 2016r. , 29 listopada 2016r.

IV. Obręb Kąty

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Prezydenta Miasta Szczecina o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi.

- działka nr 5 o powierzchni 1.772m2 , KW nr 1430

Cena wywoławcza : 52.720zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Prezydenta Miasta Szczecina o warunkach zabudowy nr 383/11 z dnia 19 września 2011r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 09 lipca 2015r., drugi na dzień 10 września 2015r., kolejny na dzień 19 listopada 2015r., 31 marca 2016r., 28 czerwca 2016r., 15 września 2016r., 29 listopada 2016r.

V. Obręb Krępsko

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 232

o warunkach zabudowy z dnia 05 maja 2009r., WAOŚ - MSZ-7331/61/2009.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1. działka nr 76/15 o powierzchni 1.786m2 , ulica Piotra i Pawła nr 1c, KW 46005

Cena wywoławcza : 68.330zł

2. działka nr 76/17 o powierzchni 1.754m2 , ulica Piotra i Pawła nr 1 , KW 46005

Cena wywoławcza : 67.150zł

Na skraju działek nr 76/15 i 76/17 znajdują się słupy energetyczne podtrzymujące napowietrzną linię energetyczną. W przypadku kolizji inwestycji z istniejąca infrastrukturą przeniesienie na koszt nabywcy.

Teren działek porośnięty jest bezużytecznymi trawami i chwastami oraz samosiejkami krzewów i drzew.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 232.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 09 lipca 2015r., drugi na dzień 10 września 2015r., kolejny na dzień 19 listopada 2015r., 31 marca 2016r., 28 czerwca 2016r., 15 września 2016r., 29 listopada 2016r.

VI. Obręb Czarna Łąka

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego z funkcją mieszkalną, parterowego z poddaszem użytkowym.

- działka nr 1/22 o powierzchni 1.099m2 , KW SZ1O/00051216/8

Cena wywoławcza : 108.010zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy UA-AM-7335/493/2003 z dnia 31 grudnia 2003r., Decyzją Burmistrza nr 148 WAOŚ-TS-7335/493/03/2006 oraz Nr 263 z dnia 16 marca 2006r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 09 lipca 2015r., drugi na dzień 10 września 2015r., kolejny na dzień 19 listopada 2015r., 31 marca 2016r., 28 czerwca 2016r., 15 września 2016r., 29 listopada 2016r.

VII. Obręb nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy B.Krzywoustego.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie została wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości. Dopuszczalne lokalizacje: warsztatu samochodowego, hurtowni drobnych materiałów przemysłowych, sklepu branży przemysłowej.

Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzję o warunkach zabudowy określającą sposób zagospodarowania nieruchomości.

- działka nr 99 o powierzchni 2.473m2 , KW SZ1O/0008873/5

Cena wywoławcza: 127.100zł

Działka nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Istnieje możliwość przyłączenia zamierzenia budowlanego za pomocą indywidualnych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej o długości około 75m do istniejących w ul. B.Krzywoustego urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na koszt Nabywcy.

Teren działki porośnięty jest trawami.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 09 lipca 2015r., drugi na dzień 10 września 2015r., kolejny na dzień 19 listopada 2015r., 31 marca 2016r., 28 czerwca 2016r., 15 września 2016r., 29 listopada 2016r.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu poszczególnych nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntów do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2017r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 31 marca 2017r, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl, lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 01-03-2017 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 01-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2017 12:22