Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 19 kwietnia 2017r.


Goleniów, dnia 2016.03.07

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów

          • Obręb nr 9 miasta Goleniowa ul. Maszewska - Zakładowa

Nieruchomości nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, nie zostały również wydane decyzje o warunkach zabudowy określające sposób ich zagospodarowania.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - tereny przemysłowe w strefie rozwoju funkcji uciążliwych.

  1. działka nr 68/7 o powierzchni 1.096m2, KW nr SZ1O/00056658/3,

działka nr 68/6 o powierzchni 526m2, KW nr SZ1O/00056658/3,

działka nr 50/2 o powierzchni 595m2, KW nr SZ1O/00056658/3,

działka nr 50/3 o powierzchni 285m2, KW nr SZ1O/00056658/3.

Łączna powierzchnia nieruchomości: 2.502m2

Łączna cena wywoławcza : 187.250zł

2. działka nr 68/5 o powierzchni 1.862m2, KW nr SZ1O/00056660/0,

działka nr 50/4 o powierzchni 1.016m2, KW nr SZ1O/00056660/0.

Łączna powierzchnia nieruchomości: 2.878m2

Łączna cena wywoławcza: 215.050zł

Teren nieruchomości porośnięty trawami i młodymi samosiejkami drzew.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 25 listopada 2016r., drugi na dzień 22 lutego 2017r.

Niwelacja i uprzątnięcie terenu poszczególnych nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów.

Do ceny ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Rokowania odbędą się w dniu 19 kwietnia 2017r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Oferenci przystępujący do rokowań mają obowiązek wpłacenia przelewem na konto zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w wypadku uchylenia się od zawarcia umowy

do dnia 07 kwietnia 2017r. Zaliczka na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej.

Zaliczkę należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2017r. Zaliczkę należy wpłacić na konto: PKO Bank Polski S.A Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361).

Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w całości

w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach można złożyć w terminie do dnia

11 kwietnia 2017 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie UGiM w Goleniowie , pokój 202.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do UGiM.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. datę sporządzenia zgłoszenia;

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki .

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników w dniu 19 kwietnia 2017r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1 , sala nr 019

(niski parter).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić Komisji przetargowej, przed rozpoczęciem rokowań dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Nie przystąpienie nabywcy do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Gminy Goleniów.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o rokowaniach można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości .

Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Burmistrz Gminy może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Gminy może odwołać rokowania z uzasadnionej przyczyny, informując o tym

w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 08-03-2017 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 08-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2017 11:54