Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu postanowienia z dnia 14 lipca 2017 r., znak: WONS-OŚ.4202.1.2017.KK.AT, o podjęciu zawieszonego postępowanie w sprawie jw., w związku z przekazaniem przez wnioskodawcę opracowania pt.: ?Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji ? Recław Goleniów, w zakresie montażu przewodów linii nad jez. Ostrowo, w obrębach geodezyjnych Troszyn i Mierzęcin, w gminie Wolin?


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                WONS-OŚ.4202.1.2017.KK.AT.1

OBWIESZCZENIE

z dnia 14 lipca 2017 r.


Działając na podstawie: - art. 10 i 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) - zwanej ustawą OOŚ; - art. 33 ust. l w związku z art. 79 ustawy OOŚ, w odniesieniu do wniosku Enea Operator S. z o. o. z dnia 12.08.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28.01.2014 r. znak: WONS-OŚ.4210.14.2014.KK.14, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji – Recław Goleniów na odcinku GZP Recław położonym na działce nr 261/124 w obrębie Recław na terenie gminy Wolin do GPZ Goleniów, położonym na działce nr 102 w obrębie Goleniów 9, na terenie miasta Goleniów”,

                                                                                                                                                        ZAWIADAMIA STRONY:
1) o wydaniu postanowienia z dnia 14 lipca 2017 r., znak: WONS-OŚ.4202.1.2017.KK.AT, o podjęciu zawieszonego postępowanie w sprawie jw., w związku z przekazaniem przez wnioskodawcę opracowania pt.: „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji – Recław Goleniów, w zakresie montażu przewodów linii nad jez. Ostrowo, w obrębach geodezyjnych Troszyn i Mierzęcin, w gminie Wolin”, opracowanego przez zespól pod kierunkiem dr hab. Macieja Przewoźniaka (Gdańsk, 3.07.2017 r.).
2) o wystąpieniu do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Kamieniu Pom. o opinie w sprawie określenia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ;
                                                                                                                                                                   PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko informuje się, iż każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją oraz do składania uwag i wniosków w postępowaniu z udziałem społeczeństwa, przez okres 30 dni od daty powiadomienia, tj. od dnia 18.07.2017 r. do dnia 6.08.2017 r. (włącznie).
Obszar inwestycji znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego, gminy Wolin, na terenie następujących działek: 5/6 i 98/2 obręb Troszyn oraz 98/2 obręb Mierzęcin.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2016, poz. 71) inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Niniejszym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. Osoby, którym przysługuje status Strony wynikający z art. 28 k.p.a., mają możliwość:
- czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
- zapoznania się z przedłożoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie,
- wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłaszania swoich uwag i wniosków.
Dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy udostępnione są w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (ul. Teofila Firlika 20), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr (91 43-05-200 lub 91 43-05-212). W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w przypadku nie zawiadomienia organu administracji publicznej o zmianie adresu, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 k.p.a.
Jednocześnie informuje się, że z uwagi na złożoność zagadnień, w tym konieczność przeprowadzenia ww. działań, wyznacza się termin wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do miesiąca od zebrania całego materiału dowodowego dającego podstawę do określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Obwieszczenie dla stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 § 2k.p.a.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 18-07-2017 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 18-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 18-07-2017 14:31