Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 21 grudnia 2017r


Goleniów, 15.11.2017r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Pierwszy przetarg:

I. Obręb Białuń.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie została wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości.

W sąsiedztwie działki istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola uprawne.

- działka nr 91/5 o powierzchni 1.523m2 , KW SZ1O/00044191/4

Cena wywoławcza: 35.970zł

II. Obręb Marszewo

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z urządzeniami budowlanymi na każdej z działek.

Teren działek znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich prac budowlano - inżynierskich z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

Inwestycja na działkach winna być realizowana z uwzględnieniem warunków określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

1)

- działka nr 87/3 powierzchni 1.365m2 , KW nr SZ1O/00009851/2

Cena wywoławcza : 75.680zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Nowogardu Nr 92/2015 z dnia 06.07.2015r.

2)

- działka nr 87/4 powierzchni 1.188m2 , KW nr SZ1O/00009851/2

Cena wywoławcza : 62.150zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Nowogardu Nr 91/2015 z dnia 03.07.2015r.

III. Obręb Kąty

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Prezydenta Miasta Szczecina o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi.

- działka nr 5 o powierzchni 1.772m2 , KW nr SZ1O/00001430/9

Cena wywoławcza: 35.650zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Prezydenta Miasta Szczecina o warunkach zabudowy nr 383/11 z dnia 19 września 2011r.

IV. Obręb Czarna Łąka

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego z funkcją mieszkalną, parterowego z poddaszem użytkowym.

- działka nr 1/22 o powierzchni 1.099m2 , KW SZ1O/00051216/8

Cena wywoławcza : 65.850zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy UA-AM-7335/493/2003 z dnia 31 grudnia 2003r., Decyzją Burmistrza nr 148 WAOŚ-TS-7335/493/03/2006 oraz Nr 263 z dnia 16 marca 2006r.

V. Obręb nr 5 miasta Goleniowa ul. Łąkowa

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono sposobu zagospodarowania

w drodze Decyzji. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów uchwalonym przez Radę Miejską w Goleniowie Uchwałą Nr XXXVII/432/13 (tekst jednolity) z dnia 30 października 2013r. działka przeznaczona została pod tereny budownictwa mieszkaniowego w strefie rozwoju osadnictwa.

Kształt działki regularny, trapezowy, mocno wydłużony. Teren działki porośnięty dziko rosnącą trawą i krzewami. Konfiguracja terenu działki pagórkowata.

- działka nr 200/3 o powierzchni 951m2 , KW nr SZ1O/00049604/8

Cena wywoławcza : 79.060zł

VI. Obręb nr 4 miasta Goleniowa ul. Rybacka osiedle „Zielone Wzgórza”

Zgodnie z uchwałą nr VI/49/07 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 - dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej”zmienionego uchwałą Nr XXXI/383/17 z dnia 31 maja 2017r. niżej wymienione działki przeznaczone są pod:

1) Symbol w planie 26MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym

- działka nr 139/9 o powierzchni 982m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 57.350zł

- działka nr 139/10 o powierzchni 881m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 50.570zł

2) Symbol w planie 24MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym

- działka nr 139/22 o powierzchni 1.330m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 72.480zł

- działka nr 139/23 o powierzchni 1.001m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 54.940zł

3) Symbol w planie 27MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym

- działka nr 139/29 o powierzchni 978m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 55.770zł

- działka nr 139/31 o powierzchni 849m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 48.970zł

- działka nr 139/32 o powierzchni 1.122m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 61.740zł

- działka nr 139/34 o powierzchni 948m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 54.460zł

- działka nr 139/35 o powierzchni 995m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 57.060zł

- działka nr 139/36 o powierzchni 1.081m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 60.710zł

- działka nr 139/37 o powierzchni 927m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 54.220zł

- działka nr 139/39 o powierzchni 872m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 50.080zł

- działka nr 139/41 o powierzchni 1.161m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 63.770zł

- działka nr 139/42 o powierzchni 1.418m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 77.840zł

Wszystkie działki mają dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Drugi przetarg:

I. Obręb nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Stargardzkiej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla części działki nr 741/2 została wydana Decyzja nr 101/2013 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, następnie nastąpił podział geodezyjny ww. działki. Brak odrębnych Decyzji o warunkach zabudowy dla nowo powstałych działek. Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzję o warunkach zabudowy, która określi sposób zagospodarowania działek. Po przeciwległej stronie działki drogowej istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

- działka nr 741/3 o powierzchni 1.233m2 , KW SZ1O/00033257/5

Cena wywoławcza: 135.200zł

Przy granicy działki rosną drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem Nabywca we własnym zakresie uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 07 kwietnia 2017r.

Kolejny przetarg:

I. Obręb nr 4 miasta Goleniowa ul. Rybacka osiedle „Zielone Wzgórza”

W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 5MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym.

1) Działka w całości objęta jest stanowiskiem archeologicznym.

- działka nr 141/4 o powierzchni 0,0927ha, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 59.660zł

Teren uzbrojony w sieć sanitarną i wodociągową.

2) Działka w części objęta jest stanowiskiem archeologicznym.

- działka nr 141/2 o powierzchni 0,0980ha, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 63.000zł

Teren uzbrojony w sieć sanitarną. Działka ma dostęp do sieci wodociągowej.

Teren ww. działek porośnięty jest roślinnością trawiastą oraz krzewami i drzewostanem dziko rosnącym.

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. i jej następców prawnych. Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje działek wymienionych w punkcie 1 i 2 .

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 29 listopada 2016r., drugi na dzień 07 kwietnia 2017r.

II. Obręb Mosty

Sposób zagospodarowania wynikający z decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

- działka nr 84/4 o powierzchni 1.331m2 wraz z udziałem do 1/2 części w prawie własności działki nr 84/3 o powierzchni 600m2, KW nr SZ1O/00030574/2

Łączna cena wywoławcza: 59.280zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Przybiernów

o warunkach zabudowy nr 44/WZ/2013 z dnia 05 czerwca 2013r.

- działka nr 84/5 o powierzchni 2.425m2 wraz z udziałem do 1/2 części w prawie własności działki nr 84/3 o powierzchni 600m2, KW nr SZ1O/00030574/2

Łączna cena wywoławcza: 88.690zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Przybiernów

o warunkach zabudowy nr 74/WZ/2013 z dnia 10 października 2013r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 29 listopada 2016r., drugi na dzień 07 kwietnia 2017r.

III. Obręb Modrzewie.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie została wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości.

Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzję o warunkach zabudowy określającą sposób zagospodarowania nieruchomości.

- działka nr 114/6 o powierzchni 903m2 , KW SZ1O/00040563/3

Cena wywoławcza: 39.330zł

     • Teren działki porośnięty roślinnością trawiastą, drzewami owocowymi oraz samosiejkami drzew i krzewów.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 15 lipca 2016r., drugi na dzień 15 września 2016r., kolejny na dzień 29 listopada 2016r., 07 kwietnia 2017r.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu poszczególnych nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntów do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 13 grudnia 2017r, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl, lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 17-11-2017 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 17-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2017 09:06