Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży


Burmistrz Gminy Goleniów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 1. Konkurs obejmuje organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w tym:

Zadanie I - Organizowanie wypoczynku stacjonarnego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży

Zadanie II - Organizowanie form wyjazdowych wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Preferowane będą oferty obejmujące dzieci i młodzież spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 514,00 zł).

 1. Na realizację ww. zadania Gmina Goleniów przeznacza kwotę 105 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.),

b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 1. Zlecenia wykonania zadania dokonuje się w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 2. Dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów jego realizacji.

 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. W przypadku gdy suma dofinansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokość dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji organizator konkursu może wskazać pozycje w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty, na dofinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji. W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana podmiot dokonuje aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów, bądź wycofuje swoją ofertę.

 5. W ramach kosztów projektu dofinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy.

 6. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostały faktycznie poniesione na potrzeby zadania,

c) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacone faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

d) zostały przewidziane w kalkulacji przewidywanych kosztów.

III. Termin i warunki realizacji zadnia

 1. Termin realizacji zadnia: nie wcześniej niż od daty podpisania umowy i nie później niż do 15 września 2018 r., w tym termin wypoczynku dzieci i młodzieży - od 22 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. Oznacza to, że termin realizacji zadania publicznego wskazany przez podmiot w ofercie może być krótszy niż wyżej wymieniony, ale nie może być dłuższy. Określając termin realizacji zadania należy uwzględnić czas niezbędny do jego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia.

 1. Zadanie musi być realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Adresatami zadania są dzieci i młodzież z terenu Gminy Goleniów.

 3. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi wydatkami w przewidywanej kalkulacji kosztów zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli zwiększenie danego wydatku nastąpiło o więcej niż 10%.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.

 2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 28 marca 2018 r. o godz. 15.00. (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.

 3. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. W przypadku innego sposobu reprezentacji oferenta składającego ofertę - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

 4. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 5. Na każde z zadań będących przedmiotem konkursu należy złożyć odrębną ofertę.

V. Tryb i kryteria wyboru oferty

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej pod kątem kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (przedłożono właściwy, kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli). Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.

 1. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa ds. opiniowania ofert, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów.

 1. Kryteria oceny merytorycznej:

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Wartość merytoryczna oferty, w tym: spójność celu realizowanego zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem

0-35

Koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu

0-35

Możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych, w przypadku oferentów którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne - ocena realizacji zleconych zadań z uwzględnieniem terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

0-30

 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 70. Maksymalna liczba punktów to 100.

 1. Komisja konkursowa dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania w terminie do 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.

 2. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 3. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 4. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 5. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 8. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 9. Wyniki konkursu publikowane są: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Goleniów i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

VI. Zrealizowane przez Gminę Goleniów w danym roku oraz roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym

rok 2018 - 40 000 zł (wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży)

rok 2017 - 130 000 zł (105 000 zł - wypoczynek letni dzieci i młodzieży, 25 000 zł - wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży).

VII. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych, nr telefonu 091 46 98 203 i 091 46 98 216.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Goleniów, 7 marca 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 07-03-2018 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2018 15:01