Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu PEC w Goleniowie

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniów działając na podstawie Regulaminu Przeprowadzania Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Goleniowie z dnia 15 maja 2018 r. ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie.

Pisemne oferty należy składać za pośrednictwem poczty, lub osobiście w siedzibie Spółki, w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie do dnia 05 czerwca 2018 r.

Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do siedziby Spółki.

Kandydat na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie musi spełniać łącznie następujące wymogi:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art 587, art 590 i art 591 kodeksu spółek handlowych,
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.),
 6. spełnia inne niż wymienione w lit. a-e wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

W skład Zarządu Spółki nie może być powołana osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty, wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami podanymi w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Goleniowie z dnia 15.05.2018 r. oraz ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Prezesa.

Oferta powinna zawierać:

 1. List motywacyjny wraz z CV.
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub wyższych uzyskanych za granicą uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 1. Pisemne opracowanie zawierające ocenę sytuacji Spółki dokonaną w oparciu o udostępnione, w siedzibie Spółki, dokumenty wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Spółki.
 2. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełniniena funkcji Prezesa Zarządu wystawione nie wcześniej niż 1-miesiąc przed datą ogłoszenia.
 3. Oświadczenie dotyczące wymogów wynikających z § 4 ust.1 i 2 Regulaminu – załącznik Nr 1.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – załącznik Nr 4.
 5. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych – załącznik Nr 4.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej i braku toczących się przeciwko kandydatowi postepowań karnych – załącznik Nr 5.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Goleniowie i jego akceptacja – załącznik Nr 2.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postepowania konkursowego na Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. – załącznik Nr 3.
 9. Oświadczenie o nie ujawnianiu ani nie wykorzystywaniu dokumentów i informacji dotyczących Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie powziętych przez kandydata w związku z uczestnictwem w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu – załącznik Nr 6.
 10. Wszystkie oświadczenia i przedkładane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem przez kandydata.
 11. Informację o numerze telefonu, pod którym należy kontaktować się z kandydatem.

Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, a w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego. W toku postępowania konkursowego również w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej wszelkie dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie odpowiednio :

„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie – nie otwierać” i zaadresowane na adres:

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie PEC Sp. z o.o.

72-100 Goleniów, ul. Maszewska 18

Kandydaci, których oferty po weryfikacji uznane zostały za kompletne dopuszczeni są do II etapu konkursu, o czym zostaną powiadomieni listem poleconym lub telefonicznie.

Kandydatom w siedzibie Spółki, udostępnione będą dokumenty Spółki ( bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok), po złożeniu przez nich oświadczenia o nie ujawnianiu, ani nie wykorzystaniu dokumentów i informacji dotyczących PEC Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza w II etapie konkursu na podstawie pisemnego opracowania złożonego przez kandydata zgodnie z Regulaminem oraz przeprowadzoną z kandydatem rozmową kwalifikacyjną, oceniać będzie w szczególności:

 1. wiedzę o zakresie działania Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka.
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych.
 4. znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych.
 5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
 6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce prawa handlowego.
 7. znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 18.

O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, co najmniej na 3 dni przed jej terminem.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez rozstrzygnięcia, o czym powiadamia pisemnie kandydatów.

Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu pisemnie o jego wynikach.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krause 18-05-2018 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krause 18-05-2018 10:59