Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji imprezy pn. ?Mikołajki dla dzieci i młodzieży?


OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji imprezy pn. „Mikołajki dla dzieci i młodzieży”

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Konkurs obejmuje organizację imprezy pn. „Mikołajki dla dzieci i młodzieży”.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 5000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

 3. Dofinansowanie nie może przekraczać 70 % całkowitych kosztów zadania.

 4. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.

 5. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest przedłożenie przez oferenta korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

III. Warunki konkursu

 1. Zadanie nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 grudnia 2010 r. i kończyć później niż 19 grudnia 2010 r.

 2. Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież z terenów wiejskich Gminy Goleniów.

 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl

 4. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert dotyczący organizacji imprezy pn. „Mikołajki dla dzieci i młodzieży ”.

 5. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 15 listopada 2010 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

6. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) kserokopię statutu,

c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

d) sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

 1. Jeżeli aktualne dokumenty wymienione w ust. 6 są w posiadaniu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o tym fakcie.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

 4. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji - wycena pracy wolontariuszy może stanowić finansowy wkład własny organizacji.

IV. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) zawartość merytoryczna oferty (oceniana w skali 0 - 30),

b) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udział innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0 - 30),

c) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniane w skali 0 - 30),

d) wkład pracy wolontariuszy (oceniany w skali 0 -10).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

V. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 2. Rozpatrzenie ofert przez komisję konkursową nastąpi w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu ich składania.

 3. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 4. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 5. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Gminy Goleniów.

 6. Możliwe jest dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 8. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 9. Wyniki zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

VI. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. W 2009 r. na realizację zadania tego samego rodzaju przeznaczono kwotę 5000 zł.

 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: (091) 4698203, (091) 4698216.

Burmistrz Gminy Goleniów

Andrzej Wojciechowski

Goleniów, 13 października 2010 r.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 14-10-2010 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Guzikiewicz 14-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 14-10-2010 14:43