Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej


OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Zadanie I

Bożonarodzeniowa pomoc świąteczna dla najuboższych

5 000,00 zł

Zadanie II

Spotkanie wigilijne

2 000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

 3. Dofinansowanie nie może przekraczać:

Zadanie I - 85 % całkowitych kosztów zadania

Zadanie II - 70 % całkowitych kosztów zadania.

 1. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania, w tym:

Zadanie I - na przygotowanie żywnościowych paczek świątecznych dla osób dotkniętych ubóstwem, długotrwałym bezrobociem, spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 351,00 zł, a dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 477,00 zł)

Zadanie II - na organizację integracyjnego spotkania wigilijnego, zorganizowanego zgodnie z polską tradycją dla co najmniej 50 osób samotnych, dotkniętych ubóstwem.

 1. Uwaga! - w przypadku Zadania II rozpatrywane będą wyłącznie oferty zakładające współdziałanie przy realizacji projektu co najmniej trzech podmiotów.

 2. W przypadku gdy suma dofinansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokość dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji organizator konkursu może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji.

 3. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest przedłożenie przez oferenta korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

III. Warunki konkursu

 1. Zadanie nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 grudnia 2010 r. i kończyć później niż 24 grudnia 2010 r.

 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl

 3. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ”.

 4. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 15 listopada 2010 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Podmioty składające kilka ofert mogą złożyć wymagane poniżej dokumenty tylko raz, jako załącznik do pierwszej oferty:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) kserokopię statutu,

c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

d) sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty.

 1. Jeżeli aktualne dokumenty wymienione w ust. 5 są w posiadaniu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o tym fakcie.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Uwaga! - jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań.

 4. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji - wycena pracy wolontariuszy może stanowić finansowy wkład własny organizacji.

IV. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) zawartość merytoryczna oferty (oceniana w skali 0 - 30),

b) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udział innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0 - 30),

c) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniane w skali 0 - 30),

d) wkład pracy wolontariuszy (oceniany w skali 0 - 10).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

V. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 2. Rozpatrzenie ofert przez komisję konkursową nastąpi w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu ich składania.

 3. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 4. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 5. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Gminy Goleniów.

 6. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. W przypadku Zadania I możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert. W przypadku Zadania II możliwe jest dofinansowanie jednej oferty lub niedofinansowanie żadnej z ofert.

 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 8. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 9. Wyniki zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

VI. Dotacje przekazane na realizację zadań tego samego rodzaju w 2009r. wynosiły:

Zadanie I - 5000 zł,

Zadanie II - 2000 zł.

VII. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: (091) 4698203, (091) 4698216.

Burmistrz Gminy Goleniów

Andrzej Wojciechowski

Goleniów, 13 października 2010 r.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 14-10-2010 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Guzikiewicz 14-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 14-10-2010 14:45