Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Nowa Energia Zachód Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Mosty o mocy 200 MW na działkach nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty, 217/38 obręb geodezyjny Danowo.

WPNS.6220.12.2020.JC                                                Goleniów, dnia 25 MAJA  2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu  postępowania administracyjnego

 

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek Nowa Energia Zachód Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych  EF Mosty o mocy 200 MW na działkach  nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty,  217/38 obręb geodezyjny Danowo.

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256                              ze zm.) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji                            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Mosty, Danowo i Imno na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta                    w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.

           Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) Strony postępowania mogą zapoznać się  z dokumentami w/w sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy   i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów  w terminie 7 dni od chwili podania  do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej  u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UGiM, z dokumentacją można zapoznać się PO WCZEŚNIEJSZYMI TELEFONICZNYM  UZGODNIENIU od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30      do 15.30   tel. 91 46 98 234.

Ponadto dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową,  lub poprzez e-puap.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia  publicznego ogłoszenia.

 

Dzień publicznego ogłoszenia 28 maja 2020r,

 

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                     z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ] informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie,  Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy jest pod numerem tel. nr 91-46 98 293  lub adresem email: abi@goleniow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawach dotyczących ochrony środowiska,

4) kategoria danych osobowych: imię, nazwisko, adres zameldowania,

5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z zasobów własnych lub systemu informatycznego ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie,

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione                                      do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 26-05-2020 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-05-2020
Ostatnia aktualizacja: - 26-05-2020 14:43