Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że został zebrany materiał  dowodowy w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? zlokalizowanej                             na terenie części działki numer 100, obręb geodezyjny nr 11 miasta Goleniów, ul. Krzywoustego 17 w Goleniowie, nr projektu GOL0005B.

WPNS.6220. 37.2020                                                                                                                                              Goleniów, dnia 20 listopada  2020r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu  postępowania

 

Stosownie do art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 256 ze zm.)w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że został zebrany materiał  dowodowy w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” zlokalizowanej                             na terenie części działki numer 100, obręb geodezyjny nr 11 miasta Goleniów, ul. Krzywoustego 17 w Goleniowie, nr projektu GOL0005B.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania                      administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na Osiedlu Helenów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.

           Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami w/w sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy i Miasta                             w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów,  w terminie 7 dni od   daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Organem właściwym                                   do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem                 (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UGiM, z dokumentacja można zapoznać się PO WCZEŚNIEJSZYMI TELEFONICZNYMUZGODNIENIU od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30      do 15.30   tel. 91 46 98 234.

Ponadto dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową,  lub poprzez e-puap.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informacja wynikająca z treści art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia              2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119)

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie,  Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie: tel. nr 91-46 98 293  lub adresem email: abi@goleniow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27. 04.2016 r. w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku                    i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, którym jest wydawanie decyzji                                o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

4) kategoria danych osobowych: numer działki ewidencyjnej, numer jej księgi wieczystej, imię  i nazwisko, adres do korespondencji, charakter stanu władania.

 5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z zasobów własnych lub systemu informatycznego ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie,

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

8) posiada Pani/Pan prawo do : żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 27-11-2020 15:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2020
Ostatnia aktualizacja: - 27-11-2020 15:41