Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie -zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek SERWACH SP. ZO.O. SP. K . wszczęte zostało z dniem 15.12.2020r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                           o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Spółka z o.o. Sp. K wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu                      w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski.

WPNS.6220.39.2020.JC                                                                                                                                          Goleniów, dnia 28.12.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 o wszczęciu postępowania  administracyjnego

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 ust 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek SERWACH SP. ZO.O. SP. K . wszczęte zostało z dniem 15.12.2020r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                           o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Spółka z o.o. Sp. K wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu                      w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski.

 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji                            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283                       ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy                          i Miasta w Goleniowie, oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta  w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.

           Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami w/w sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy i Miasta                                      w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów  w terminie 5 dni od chwili podania do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19),                                    w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UGiM, z treścią decyzji można zapoznać się PO WCZEŚNIEJSZYMI TELEFONICZNYM UZGODNIENIU od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30      do 15.30   tel. 91 46 98 234.

Ponadto dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową,  lub poprzez e-puap.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja wynikająca z treści art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119)

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie,  Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie: tel. nr 91-46 98 293  lub adresem email: abi@goleniow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27. 04.2016 r. w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, którym jest wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

4) kategoria danych osobowych: numer działki ewidencyjnej, numer jej księgi wieczystej, imię  i nazwisko, adres do korespondencji, charakter stanu władania.

 5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z zasobów własnych lub systemu informatycznego ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie,

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  z instrukcją kancelaryjną,

8) posiada Pani/Pan prawo do : żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ PUBLICZNEGO OGŁOSZENIA 28.12.2020r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 28-12-2020 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 28-12-2020
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2020 15:19