Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania o wystąpieniu do Organów uzgadniających o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO o łącznej mocy do 20MW (moc jednostkowa do 1MW) zlokali-zowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów

WPNS.6220.7.2021.JC                                                                                                                                                                                                                       Goleniów, dnia  19.03.2021r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania,

że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie   z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO o łącznej mocy do  20MW (moc  jednostkowa do 1MW) zlokalizowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia    na części lub budowania w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie .                                                  

W związku z powyższym. Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 19.03.2021r.                           wystąpił do w/w Organów z prośbą  o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny                                      oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.                                                       W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń                                           w miejscowości Borzysławiec i Komarowo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.                                                            Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania                          administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) Strony postępowania mogą zapoznać się  z dokumentami w/w sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów.                                          Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się                            choroby zakaźnej  u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UGiM, z treścią dokumentacji można zapoznać się PO WCZEŚNIEJSZYMI TELEFONICZNYM UZGODNIENIU od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30  do 15.30   tel. 91 46 98 234.                  

Ponadto dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową lub poprzez e-puap.                                                                                            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia  publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 23-03-2021 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 23-03-2021
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2021 12:27