Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 277/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 277/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 23 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała: Alicja Macikowska

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 277/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 23 grudnia 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

698 525,38

0,00

698 525,38

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

680 794,75

0,00

680 794,75

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

438 961,90

-1 741,55

437 220,35

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

79 251,00

-160,26

79 090,74

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

11 267,10

-168,97

11 098,13

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

41 034,35

2 310,53

43 344,88

 

 

4220

Zakup środków żywności

3 000,00

-10,08

2 989,92

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 720,00

-49,67

1 670,33

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 140,00

-180,00

2 960,00

Razem:

55 269 000,85

0,00

55 269 000,85

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 277/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 23 grudnia 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

12 556 162,06

0,00

12 556 162,06

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

421 807,12

0,00

421 807,12

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

31 805,74

950,00

32 755,74

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

23 493,46

-950,00

22 543,46

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 359 254,93

0,00

10 359 254,93

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 089 569,63

-100,00

1 089 469,63

 

 

4580

Pozostałe odsetki

166,00

100,00

266,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 452 797,06

0,00

2 452 797,06

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

457 550,00

0,00

457 550,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

20 667,00

110,00

20 777,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

49 000,00

-810,00

48 190,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

37 050,00

700,00

37 750,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

75 197 478,34

0,00

75 197 478,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 639 355,54

-4 270,48

42 635 085,06

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

585 141,00

6 000,00

591 141,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 357 962,88

-1 000,00

4 356 962,88

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

456 462,50

-1 000,00

455 462,50

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

905 552,12

-2 000,00

903 552,12

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

582 387,86

-150,00

582 237,86

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

11 430,27

-2 000,00

9 430,27

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 310 957,45

-4 270,48

1 306 686,97

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

45 121,65

150,00

45 271,65

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3 007 010,88

383,99

3 007 394,87

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

64 594,00

600,00

65 194,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

376 333,75

-600,00

375 733,75

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

84 416,53

383,99

84 800,52

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

2 914 882,54

0,00

2 914 882,54

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

55 500,00

-300,00

55 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 533 460,00

300,00

2 533 760,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 409 005,19

2 008,08

3 411 013,27

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11 387,48

2 008,08

13 395,56

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 362 015,42

96,20

3 362 111,62

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

85 355,64

96,20

85 451,84

 

80195

 

Pozostała działalność

1 356 619,66

1 782,21

1 358 401,87

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

378 228,09

1 782,21

380 010,30

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 701 608,57

0,00

1 701 608,57

 

85395

 

Pozostała działalność

891 608,57

0,00

891 608,57

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

105 194,00

-3 323,69

101 870,31

 

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

101 968,04

-842,80

101 125,24

 

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 019,19

-157,20

18 861,99

 

 

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

765,00

842,80

1 607,80

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

135,00

157,20

292,20

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

26 000,00

3 323,69

29 323,69

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 441 790,00

0,00

4 441 790,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 287 727,25

0,00

3 287 727,25

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

109 705,86

-2 695,95

107 009,91

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

106 328,33

2 695,95

109 024,28

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 374 038,36

0,00

26 374 038,36

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 251 612,00

-3 323,69

1 248 288,31

 

 

4430

Różne opłaty i składki

120 000,00

-3 323,69

116 676,31

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

1 752 735,91

74 687,05

1 827 422,96

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 725 552,91

74 687,05

1 800 239,96

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 683 795,62

-23 660,73

1 660 134,89

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 596 580,88

-23 660,73

1 572 920,15

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

596 680,00

3 323,69

600 003,69

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 380,00

2 220,81

12 600,81

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 787,40

382,32

2 169,72

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

255,50

53,20

308,70

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

518,10

-457,83

60,27

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 740,00

1 126,00

5 866,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

130,00

-0,81

129,19

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

3 423 000,00

-50 000,00

3 373 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

700 000,00

-50 000,00

650 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 461 438,12

-1 026,32

1 460 411,80

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

285 906,37

-6 954,92

278 951,45

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

466 386,04

-3 980,00

462 406,04

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

647 695,71

9 908,60

657 604,31

926

 

 

Kultura fizyczna

4 759 849,00

0,00

4 759 849,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

510 498,00

300,00

510 798,00

 

 

4260

Zakup energii

238 000,00

300,00

238 300,00

 

92604

 

Instytucje kultury fizycznej

1 050 000,00

-300,00

1 049 700,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1 050 000,00

-300,00

1 049 700,00

Razem:

186 736 994,73

0,00

186 736 994,73

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Macikowska 23-12-2021 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Macikowska 23-12-2021
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2021 14:24