Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach działania 11.3 wsparcie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie

Burmistrz Gminy Goleniów

ogłasza otwarty nabór Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w zakresie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie w ramach Działania 11.3 Wsparcie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie,

Konkurs nr RPZP.11.03.00-IZ.00-32-001/23

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 1. Podstawa prawna

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych – organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – realizujące zadania statutowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w celu przygotowania realizacji projektu „Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektu użyteczności  publicznej w Lubczynie na poczet zapewnienia odpowiednich warunków osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie - organizacji miejsc integracji osób uciekających przed wojną w Ukrainie”, a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji ww. projektu.

Liderem Projektu jest  Gmina Goleniów

Informacje o konkursie na stronie: https://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/113-wsparcie-infrastruktury-spolecznej-powiazanej-z-procesem-integracji-i-aktywizacji-spoleczno-zawodowej-osob-uciekajacych-przed

 

 1. Cel projektu

Celem projektu  jest dostosowanie istniejącej infrastruktury technicznej – obiektu użyteczności  publicznej w Lubczynie z przeznaczeniem na miejsce integracji społeczno – zawodowej osób uciekających przed wojną na Ukrainie.

 

 1. Cel Partnerstwa

Celem partnerstwa jest współpraca polegająca na wniesieniu przez partnera zasobów kadrowych oraz doświadczenia w budowaniu  spójnych programów  integracji społecznej i zawodowej osób  defaworyzowanych w tym osób uciekających przed wojną na Ukrainie.

Partnerstwo będzie obejmowało m.in. działania w takich obszarach sektorowych jak kształcenie, wychowanie i szkolenie dzieci i młodzieży. Szkoły maja? potencjał, by stać? się? prawdziwymi ośrodkami integracji dzieci i ich rodzin. Celem współpracy w formie partnerstwa jest zwiększanie uczestnictwa dzieci wywodzących się? ze środowisk migracyjnych we wczesnej fazie edukacji przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że takie programy edukacji wczesnoszkolnej są? przygotowane adekwatnie do potrzeb dzieci różniących się? pod względem kulturowym i językowym. W założeniu działanie to może to mieć? silny pozytywny wpływ na ich przyszły poziom wykształcenia i nabywaniu kompetencji międzykulturowych dzieci i młodzieży.

Kolejnym celem partnerstwa  jest przeciwdziałanie segregacji w szkołach i wspieranie interakcji między migruja?cymi dziećmi a dziećmi miejscowymi. Ucząc demokracji, postaw obywatelskich i umiejętności krytycznego myślenia, szkoły odgrywają? ważną? role? w zapobieganiu szerzeniu wśród osób młodych skrajnych ideologii nawołujących do przemocy.

 

 1.  Proponowany zakres partnerstwa
 1. Pomoc w organizowaniu działań integrujących i aktywizujących  społecznie i zawodowo uchodźców z Ukrainy np. poprzez ustanowienie koordynatora  integracji  do którego zadań należało będzie m.in. udzielanie fachowej informacji na temat  procedur administracyjnych w kraju przyjmującym, diagnozowanie potrzeb i oczekiwań migrantów, diagnozowanie potrzeb  i oczekiwań społeczności lokalnej, wypracowywanie  rozwiązań, informowanie o możliwościach zatrudnienia na terenie Gminy, koordynacja współpracy z podmiotami otoczenia rynku pracy, Centrum Usług Społecznych etc.  

2. Organizacja działań związanych z integracją dzieci i młodzieży ze środowisk lokalnych i diaspory ukraińskiej np. poprzez  funkcję animatora kultury, do zadań którego należała będzie organizacja zajęć edukacyjnych i  kulturalnych, zajęć sportowych w oparciu o dostępną infrastrukturę żeglarską, turystyczną, etc.  

 

V. Kryteria wyboru partnera

  1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa – max 10 pkt
  2. Deklarowany wkład kadrowy i techniczny w realizację celu partnerstwa  - max 10 pkt
  3. Deklarowany wkład finansowy w realizację celu partnerstwa  - max 10 pkt
  4. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze, tj. nakierowanych na wsparcie uchodźców z Ukrainy, działania integracyjne i edukacyjne – max 10 pkt.

Kryteria oceny partnera

 1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które łącznie spełniają wymogi:
 2. Prowadzą działalność statutową na rzecz integracji osób wykluczonych, uchodźców, środowisk defaworyzowanych, etc.
 3. Potrafią wykazać się doświadczeniem w zakresie prowadzenia kompleksowych działań na rzecz osób wykluczonych, uchodźców, środowisk defaworyzowanych;
 4. Nie zalegają z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 5. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy;
 6. Posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera, potwierdzony udokumentowanymi obrotami podmiotu w wysokości 500 000,00 zł średniorocznie, badanymi w okresie ostatnich 5 lat lub jeżeli podmiot działa krócej w okresie działania podmiotu;
 7. Deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach;
 8. Deklarują dyspozycyjność do działań na terenie województwa zachodniopomorskiego – Gmina Goleniów w okresie realizacji i rozliczania projektu.
 9. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 1.  Sposób przygotowania i złożenia oferty

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

1. Oferta partnera – przygotowana zgodnie z uznaniem podmiotu w sposób umożliwiający dokonanie oceny wszystkich wymagań i kryteriów z ogłoszenia; złożona w oryginale i podpisana przez upoważnione osoby.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, np. KRS.

3. Statut podmiotu.

4. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

 5. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków.

6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

7. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych. Przykładowe formy wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej to: weksel, poręczenie bankowe, gwarancja ubezpieczeniowe, gwarancja bankowa, zastaw rejestrowy.

8. Inne dokumenty potwierdzające realizację wymagań zawartych w ogłoszeniu i potwierdzające wypełnienie kryteriów oceny ofert.

 

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie ta, która spełni wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów postępowania, przyznanych przez członków Komisji Konkursowej. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi m.in.:

- prawa i obowiązki stron;

- zakres i formę udziału partnera w projekcie;

- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez partnera projektu;

- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy

VII. Termin miejsce i sposób składania oferty:

1. Oferty składać mogą wyłącznie podmioty określone art. 3. Ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług adekwatnych do specyfiki projektu oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym  zdolnym do realizacji działań przewidzianych w projekcie

3. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Nabór Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w zakresie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie w ramach Działania 11.3 Wsparcie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie”.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 17 marca  2023 r. o godz. 15.00. (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.

 

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach otwartego konkursu ofert, jest Burmistrz Gminy Goleniów.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.     

 

IX. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega  sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Planuje się wybór jednego partnera
 3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Goleniów,
 4. Zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia
 5. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 6. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych, nr telefonu 091 46 98 238 i 091 46 98 216.

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

                             Robert Krupowicz

Goleniów 20 lutego 2023 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krause 23-02-2023 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Krause 23-02-2023
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2023 15:27