Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na organizacje obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na organizacje obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Konkurs obejmuje obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza poprzez organizację uroczystej gali promującej ideę wolontariatu oraz propagującej aktywność społeczną wśród mieszkańców Gminy Goleniów wraz z uhonorowaniem osób, które angażują się wolontariacko w życie społeczno - kulturalne Gminy.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 5000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 grudnia 2011 r. i kończyć później niż 11 grudnia 2011 r.

Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczenia kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie.

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na zadanie „Międzynarodowy Dzień Wolontariatu ”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 14 listopada 2011 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru

lub ewidencji.

 1. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 2. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

 3. Kwota przyznanej dotacji może zostać przeznaczona na cele bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, takie jak:

a) oprawa artystyczna przedsięwzięcia,

b) zakup upominków dla wyróżnionych wolontariuszy,

c) koszty poczęstunku dla uczestników imprezy.

IV. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) wartość merytoryczna oferty: atrakcyjność proponowanych przedsięwzięć, efekty realizowanego zadania (oceniana w skali 0 - 35),

b) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udział innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0 - 35),

c) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniane w skali 0 - 30).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają finansowaniu.

V. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 2. Rozpatrzenie ofert przez komisję konkursową nastąpi w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu ich składania.

 3. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 4. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 5. Decyzję o przyznaniu dotacji na realizację zadania podejmuje Burmistrz Gminy Goleniów.

 6. Możliwe jest sfinansowanie jednej oferty lub nie sfinansowania żadnej z ofert.

 7. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 8. Wyniki zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

VI. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Dotychczas Gmina Goleniów nie realizowana zadań publicznych tego samego rodzaju.

 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 914698203, 914698216.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Goleniów, 24 października 2011 r.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 24-10-2011 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2011 11:29